Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy

  Zadávateľ:
Mesto Púchov
  Predpokladaná hodnota:
1.440.946,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Púchov
IČO: 00317748
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Koncová
Telefón: +421 424650836
Fax: +421 424650826
Email: lenka.koncova@puchov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.puchov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy
Referenčné číslo: VO/PZ/2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením): "Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy", ktorý vypracoval Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava v januári 2021. V rámci realizácie diela ide o prestavbu samostatne stojacich objektov A a B na Kolonke v meste Púchov. Jedná sa o rekonštrukciu štvorpodlažných stavieb (objekt A a B) s plochou strechou. Objekty A a B majú tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Cieľom rekonštrukcie bývalých učební Strednej odbornej školy je zmena funkcie na bytové domy za účelom vybudovania nájomných bytov mesta Púchov. Dielo pozostáva zo stavebných objektov: SO01 Objekt A (samostatne stojaci dom), SO02 Objekt B (samostatne stojaci dom), SO03 Objekt C (kontajnerové stojisko, parkovisko, spevnené plochy, areálové rozvody). Počet bytových jednotiek: 2x18 bytov, celkom 36 bytov z toho: 18 x jednoizbový byt, 12 x dvojizbový byt, 6 x trojizbový byt. Predmet zákazky bude financovaný z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie pridelenej z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných finančných zdrojov Mesta Púchov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 440 946,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Púchov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením): "Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy", ktorý vypracoval Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava v januári 2021. V rámci realizácie diela ide o prestavbu samostatne stojacich objektov A a B na Kolonke v meste Púchov. Jedná sa o rekonštrukciu štvorpodlažných stavieb (objekt A a B) s plochou strechou. Objekty A a B majú tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Cieľom rekonštrukcie bývalých učební Strednej odbornej školy je zmena funkcie na bytové domy za účelom vybudovania nájomných bytov mesta Púchov. Dielo pozostáva zo stavebných objektov: SO01 Objekt A (samostatne stojaci dom), SO02 Objekt B (samostatne stojaci dom), SO03 Objekt C (kontajnerové stojisko, parkovisko, spevnené plochy, areálové rozvody). Počet bytových jednotiek: 2x18 bytov, celkom 36 bytov z toho: 18 x jednoizbový byt, 12 x dvojizbový byt, 6 x trojizbový byt. Predmet zákazky bude financovaný z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie pridelenej z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných finančných zdrojov Mesta Púchov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 440 946,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 360
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 2 000 000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona v nadväznosti na § 35 zákona opis opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
4. V zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 1 000 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 1 000 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
K bodu 3. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
K bodu 4. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
Miesto: Mesto Púchov, Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, 3. poschodie, malá zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
3. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 20.000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.04.2021