Rekonštrukcia plážového kúpaliska MORSKÉ OKO v Tornali – 1. etapa 2021

  Zadávateľ:
Mesto Tornaľa
  Predpokladaná hodnota:
623.390,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Tornaľa
IČO: 00319091
Mieru 14, 98201 Tornaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Szögedi, primátorka mesta
Telefón: +421 475511101 / 475511102
Email: msutornala@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5250
Hlavná adresa(URL): http://www.mestotornala.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods. 1 písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia plážového kúpaliska MORSKÉ OKO v Tornali – 1. etapa 2021
Referenčné číslo: pdl/2021/TOR/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho areálu plážového kúpaliska, v zmysle projektovej dokumentácie
a v rozsahu priložených výkaz výmerov. 1. Etapa: pozostáva z realizácie pozostáva zo stavebných prác.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
623 390,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212200-8
45236200-2
45242000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky kat. ú. Tornaľa, na pozemkoch LV 1553, podrobne uvedené v SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Projektová dokumentácia je vypracovaná na podklade polohopisného a výškopisného zamerania areálu, ktoré boli
vykonané pred začatím projekčných prác. Pred vypracovaním PD nebol projektantovi predložený inžinierskogeologický
ani hydrogeologický prieskum podložia stavby.
Stavba rieši rekonštrukciu existujúceho areálu kúpaliska, urbanistické riešenie stavby bolo predmetom pôvodného riešenia. Architektonické a výtvarné riešenie bolo v prvej fáze predmetom riešenia architektonickej štúdie spracovanej
projektantom stavby v spolupráci s investorom. Architektonické a výtvarné riešenie stavby v tomto stupni PD vychádza z tejto štúdie a dopĺňa ju.
Stavebno-technické riešenie stavby je navrhnuté tak, aby všetky objekty, ktoré sú súčasťou stavby boli zrealizovateľné
štandardnými stavebnými postupmi a v súlade s platnými technickými normami.
Nakoľko predkladaná PD rieši rekonštrukciu existujúceho areálu plážového kúpaliska, projekt nezdôvodňuje umiestnenie stavby. Umiestnenie areálu bolo predmetom riešenia pôvodnej projektovej dokumentácie kúpaliska.
Stavebné práce budú realizované v ochrannom pásme prírodnej pamiatky a miestneho vodného zdroja - ako prírodná
pamiatka je chránená vodou zatopená priepasť Morské oko. Týmto podmienkam je prispôsobené samotné riešenie
stavby ako aj použité materiály.
Prehľad objektov, ktoré sú predmetom zákazky:

SO 01 RELAXAČNÝ BAZÉN
SO 01a Príprava územia
SO 01b Akumulačná nádrž
SO 02 DETSKÝ BAZÉN
SO02a Príprava územia
SO 02b Akumulačná nádrž
SO 02c Strojovňa detského bazéna
SO 04 SPEVNENÉ PLOCHY 1. ETAPY
SO 13a Oplotenie
Atrakcie detského bazéna-SO02
Bazénová technológia s opciami
ELI_elektroinstalacie Tornala Aquapark
ZTI_zdravotechnika - SO-01
ZTI_zdravotechnika - SO-02
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
623 390,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky sa plánuje financovať z regionálneho príspevku úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu a vlastných zdrojov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. a) Zákona verejný obstarávateľ vyžaduje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia splnenie podmienok podľa §32 ods.1 písm. e) a f).
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje:
- písm. e): doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazku..
- písm. f): predložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1 jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie týchto podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Z DOVODU OBMEDZENÉHO ROZSAHU NA ZVEREJNENIE, sú podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti podľa §34 uvedené v súťažných podkladoch časť A 2 Podmienky účasti.

I. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí podľa § 114 ods.2 preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa odseku 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

II. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3. zákona o verejnom obstarávaní.

III. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časť IV Globálny údaj) alebo podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z DOVODU OBMEDZENÉHO ROZSAHU NA ZVEREJNENIE, sú podrobnosti týkajúce sa minimálnych požiadaviek podmienok účasti podľa §34 uvedené v súťažných podkladoch časť A 2 Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania
predmetu zákazky), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
Miesto: Miestom otvárania / sprístupnenia ponúk je sídlo verejného obstarávateľa.
On-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná
záložka ako pri predkladaní ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania , on-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line otváraní / sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Podrobnejšie uvedené v SP bod 24.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3.Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.

4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je podrobne uvedená v súťažných podkladoch

6.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5250 , čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky a to vo výške 20 000,00 Eur. Podrobný spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky preukážu uchádzači v ponukách

8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.04.2021