Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava- nová zákazka

  Zadávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
101.332,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Národová
Telefón: +421 267295147
Email: anna.narodova@euba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.euba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava- nová zákazka
II.1.2) Hlavný kód CPV
50000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava.
Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny dochádzalo k častým poruchám. Po rekonštrukcií nebude potrebná stála obsluha, OST bude plne automatická s občasnou obsluhou. Z dôvodu zmenšenia technologického zariadenia pre OST, bude pôvodná miestnosť strojovne vykurovania po demontáži existujúcich zariadení uvoľnená, pre ďalšie potreby OST nepotrebná. Zdrojom tepla pre riešený objekt bude OST v priestoroch a vo vlastníctve ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Parná prípojka na pozemkoch študentského domova je vo vlastníctve Študentského domova Vlčie hrdlo 74 a nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie nakoľko do nej nebude zasahované. Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na ktorú je OST napojená je v správe Slovnaft a.s.. Zásobovanie teplom objektu ŠD Vlčie hrdlo 74 je navrhnuté parnou prípojkou zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom OST typu SYSTHERM č. projektu 979_2020 s výkonom pre ÚK 450 kW a ohrev teplej pitnej vody (ZPV) 450 kW. OST je umiestnená v samostatnej miestnosti v suteréne objektu. Nová OST bude automatická, riadená centrálnym technologickým počítačom v dodávke OST a bude s občasnou obsluhou.
Uskutočnenie stavby Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava, je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou TZB projekt s.r.o., projektová kancelária, Drieňová 37, Bratislava a výkazom výmer, ktoré tvoria súčasť k týmto súťažným podkladom.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
101 332,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava.
Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny dochádzalo k častým poruchám. Po rekonštrukcií nebude potrebná stála obsluha, OST bude plne automatická s občasnou obsluhou. Z dôvodu zmenšenia technologického zariadenia pre OST, bude pôvodná miestnosť strojovne vykurovania po demontáži existujúcich zariadení uvoľnená, pre ďalšie potreby OST nepotrebná. Zdrojom tepla pre riešený objekt bude OST v priestoroch a vo vlastníctve ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Parná prípojka na pozemkoch študentského domova je vo vlastníctve Študentského domova Vlčie hrdlo 74 a nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie nakoľko do nej nebude zasahované. Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na ktorú je OST napojená je v správe Slovnaft a.s.. Zásobovanie teplom objektu ŠD Vlčie hrdlo 74 je navrhnuté parnou prípojkou zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom OST typu SYSTHERM č. projektu 979_2020 s výkonom pre ÚK 450 kW a ohrev teplej pitnej vody (ZPV) 450 kW. OST je umiestnená v samostatnej miestnosti v suteréne objektu. Nová OST bude automatická, riadená centrálnym technologickým počítačom v dodávke OST a bude s občasnou obsluhou.
Uskutočnenie stavby Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava, je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou TZB projekt s.r.o., projektová kancelária, Drieňová 37, Bratislava a výkazom výmer, ktoré tvoria súčasť k týmto súťažným podkladom.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
101 332,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
1.uvedené v § 32 ods. 1:
písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1.:
-podľa § 32 ods. 2 ZVO, a to:
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
-§ 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo §152 ods. 3 ZVO.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov §152 ZVO, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED, alebo čestným vyhlásením) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO (bod 2.), alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle §39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.
Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s verejným obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ostatné náležitosti, týkajúce sa tohto zadávania zákazky sú podrobne spracované v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431476 a
v profile verejného obstarávateľa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.04.2021