Rehabilitačné stredisko v obci Tomášov

  Zadávateľ:
Obec Tomášov
  Predpokladaná hodnota:
581.865,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Tomášov
IČO: 00305120
1. mája 5, 90044 Tomášov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Slavomír Pintér
Telefón: +421 908467265
Email: tender@pactumpark.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.tomasov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rehabilitačné stredisko v obci Tomášov
Referenčné číslo: RC
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky spočíva v zachovaní prvého nadzemného podlažia existujúcej budovy, asanáciou jej drobnej prístavby, využitie podstrešného priestoru a rozšírenie funkcie do jednopodlažnej prístavby s využitím podkrovím sedlovej strechy. Stavebnou činnosťou dôjde ku zlepšeniu vybavenosti obce a to rozšírením kapacity priestorov za účelom terapie. Súčasťou predmetu zákazky sú aj drobné úpravy priľahlých vonkajších spevnených plôch v bezprostrednom okolí objektu vstupný chodník a brána do areálu a tiež kultivácia zelených plôch na dvore a vybudovanie nového oplotenia na SV strane pozemku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
581 865,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45212100-7
45212110-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mierová ul. č. 9,
900 44 Tomášov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky spočíva v zachovaní prvého nadzemného podlažia existujúcej budovy, asanáciou jej drobnej prístavby, využitie podstrešného priestoru a rozšírenie funkcie do jednopodlažnej prístavby s využitím podkrovím sedlovej strechy. Stavebnou činnosťou dôjde ku zlepšeniu vybavenosti obce a to rozšírením kapacity priestorov za účelom terapie. Súčasťou predmetu zákazky sú aj drobné úpravy priľahlých vonkajších spevnených plôch v bezprostrednom okolí objektu vstupný chodník a brána do areálu a tiež kultivácia zelených plôch na dvore a vybudovanie nového oplotenia na SV strane pozemku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
581 865,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Pre obmedzenú kapacitu podrobnejšie informácie o podmienkach účasti týkajúce sa splnenia osobného postavenia sú uvedené vo Zväzku 4 Podmienky účasti v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú uvedené v plnom znení vo Zväzku 4 Podmienky účasti v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 11:00
Miesto: Obec Tomášov
Obecný úrad Tomášov
ul. 1. mája 5
900 44 Tomášov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedené v súťažných podkladoch bod 27.5., 27.6
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Elektronická aukcia sa nepoužije.
2. Predkladanie ponúk a celý postup zadávania zákazky bude realizovaný prostredníctvo elektronického systému zadávania zákaziek EVO dostupného na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
3. Zábezpeka sa nevyžaduje.
4. Verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak v ponuke úspešného uchádzača bude určená cena, ktorá je vyššia ako finančné možnosti verejného obstarávateľa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.04.2021