Budova jedálne v areáli základnej školy v Gajaroch

  Zadávateľ:
Obec Gajary
  Predpokladaná hodnota:
264.031,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Gajary
IČO: 00304743
Hlavná 67 , 90061 Gajary
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Kucharová
Telefón: +421 917429572
Email: mata.kucharova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=Obec+Gajary&;ico=&obec=&sort=ico&page=1&limit=20&sort-dir=ASC
Hlavná adresa(URL): http://gajary.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Budova jedálne v areáli základnej školy v Gajaroch
Referenčné číslo: PLZ/01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba budovy školskej jedálne v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou projekčnou spoločnosťou SGStudio s.r.o. (11/2020), ktorá sa bude nachádzať v areáli základnej školy obce Gajary na parcele KN "C" č. 1182/2 v k.ú. Gajary a bude prístupná z miestnej komunikácie Športová ulica. Objekt jedálne bude jednopodlažný so sedlovou strechou, nepodpivničený, obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 10,1x24,87m, pričom tento bude tvoriť samostatný prevádzkový celok.
Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou, tepelno-technickým posudkom budovy a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
264 031,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál základnej školy obce Gajary na parcele KN "C" č. 1182/2 v k.ú. Gajary, obec Gajary, okres Malacky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba budovy školskej jedálne v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou projekčnou spoločnosťou SGStudio s.r.o. (11/2020), ktorá sa bude nachádzať v areáli základnej školy obce Gajary na parcele KN "C" č. 1182/2 v k.ú. Gajary a bude prístupná z miestnej komunikácie Športová ulica. Objekt jedálne bude jednopodlažný so sedlovou strechou, nepodpivničený, obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 10,1x24,87m, pričom tento bude tvoriť samostatný prevádzkový celok. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou, tepelno-technickým posudkom budovy a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
264 031,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, že nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 7 000,- € (slovom sedem tisíc eur). Ďalšie informácie
týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako "ZVO"), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v
elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.
2. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
3.1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.
3.2. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo
čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti s JED-om informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.
2. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej
alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj JED-om alebo čestným vyhlásením):
2.1. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených v období predchádzajúcich päť rokov pred lehotou na predkladanie ponúk s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade uchádzač predloží splnomocnenie tejto osoby na zastupovanie).

2.2. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na uskutočnenie
stavebných prác potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedeného odborníka spĺňajúceho stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže:
a) predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:
* meno a priezvisko odborníka,
* prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,
* súčasná pracovná pozícia odborníka u uchádzača, resp. iný právny vzťah medzi odborníkom a uchádzačom,
* vyhlásenie odborníka, že bude k dispozícii uchádzačovi na plnenie predmetu zákazky počas celej doby jeho realizácie,
* vlastnoručný podpis odborníka a/alebo
b) predložením požadovaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho
kvalifikáciu odborníka, ktorý bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zo zoznamu stavebných prác musí vyplynúť, že celková hodnota uskutočnených stavebných prác v relevantnom období bola minimálne 300 000,- EUR bez DPH, pričom minimálne 1 zákazka bola v celkovom objeme 120 000,- EUR bez DPH.

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na 2 odborníkov Stavbyvedúci pre pozemné stavby (z dôvodu zastupiteľnosti)
a) platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným
orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác pre pozemné stavby, uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu 2.2 b) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk vyššie,
b)najmenej tri roky odbornej praxe na pozícii stavbyvedúceho pre pozemné stavby, uchádzač túto podmienku preukáže
spôsobom podľa bodu 2.2 a) tejto časti výzvy na predkladanie ponúk vyššie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná na základe priloženej projektovej dokumentácie v súlade s právoplatným stavebným povolením, ktoré ešte v čase vyhlásenia procesu verejného obstarávania nie je vydané. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 10:30
Miesto: Online v systéme JOSEPHINE. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portali https://josephine.proebiz.com/sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 112 ods. 6 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných podkladoch.
2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj čestné vyhlásenie.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.
4. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky
v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie ohľadne spôsobov autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, ktoré je voľne prístupné a preto nebudú obhliadky uskutočňované organizovanou formou.
6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
8. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
9. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť opísanú v súťažných podkladoch, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani
zamerané na sociálne aspekty.
11. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
12. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení osobitnej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude vydané právoplatné stavebné povolenie. Ak právoplatné stavebné povolenie vydané nebude, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo následne zmluvu anulovať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.04.2021