Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.

  Zadávateľ:
AUTOGARÁŽ s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
164.148,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
AUTOGARÁŽ s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44557574
Čerešňová 1846, 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Kotuľak
Telefón: +421 544793331
Email: bosch@autoservisbardejov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://bosch.autoservisbardejov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Opravy cestných motorových vozidiel
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
Referenčné číslo: 1_A_PO_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Výber dodávateľa pre projekt: Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
164 148,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42413000-4
42512400-2
33124100-6
31681500-8
31682210-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bardejovská Nová Ves
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie:
(1 ks) - Veľký nožnicový zdvihák s prizdvihom pre geometriu
(1 ks) - Plnička klimatizácie pre chladivo R-1234yf
(1 ks) - Regloskop na nastavenie svetiel na kolieskach
(1 ks) - Zariadenie na výmenu oleja v automatických prevodovkách
(1 ks) - Motortester (osciloskop) s diagnostikou kombinovaný s emisnou analýzou zážihových a vznetových motorov + software
(1 ks) - PC-Valcová skúšobňa bŕz
(1 ks) - Tester vstrekovačov Common Rail a trysiek
(1 ks) - Počítačom riadené kalibračné zariadenie na čelné kamery a radary
(1 ks) - Kalibračné zariadenie čelného radaru s trojitým zrkadlom
(1 ks) - Profesionálne zariadenie na kontrolu a čistenie 4 ks vysokotlakových benzínových vstrekovačov
(1 ks) - Plnička klimatizácie pre chladivo R-134a
(1 ks) - Odsávačka výfukových plynov
(1 ks) - Elektronická nabíjačka zo spínaným zdrojom

Opis zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
164 148,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: v prípade, ak Osoba podľa § 8 ZVO zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.


Upozornenie : V súlade s § 32 ods. 3 ZVO osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správa (zákona š. 177/2018 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje ekonomické a finančné postavenie uchádzačov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
Miesto: AUTOGARÁŽ s.r.o., Čerešňová 1846, 085 01 Bardejovská Nová Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Osoba podľa § 8 ZVO použitie elektronickú aukciu, čím postupuje podľa § 54 ZVO, t.j. otváranie ponúk je neverejné a údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1).Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania (VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2).K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3). Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy.
Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju
uchádzač prečítal.
4) Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní
jednotným európskym dokumentom (ďalej aj "JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného
dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti
preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené osobou podľa § 8 zákona o verejnom
obstarávaní v bode III.1 tohto oznámenia. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní môže na
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne
požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.
5) Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na:
http://uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html .
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
6)Uchádzači predložia skenované originály alebo úradné overené kópie požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byt platne a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.
7)Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
8)Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní.
9)Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž.
10)Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
11). Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok, preto ho nie je možné deliť na časti.
12). Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
13. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 ZVO
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.04.2021