I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
712.244,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
Telefón: +421 557277200
Email: lucia.tothova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Hlavná adresa(URL): https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Kasárenské nám. č.4 , 04000 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Kačala, Ing. J. Štelmák
Telefón: +421 557277200
Email: lucia.tothova@ssc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba, správa a údržba ciest I.triedy.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty
Referenčné číslo: T-01/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
71322000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a autorský dozor (AD) pre stavbu: I/68 Šarišské Michaľany Prešov, rekonštrukcia cesty.
Cieľom stavby je prestavba cesty na štvorprúdovú komunikáciu s výstavbou troch mimoúrovňových križovatiek. Navrhovaným riešením dôjde k zvýšeniu kapacity komunikácie, zlepšeniu plynulosti dopravy, bezpečnosti účastníkov cestnej prevádzky a životného prostredia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
712 244,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71351200-5
71322300-4
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a autorský dozor (AD) pre stavbu: I/68 Šarišské Michaľany Prešov, rekonštrukcia cesty.
Cieľom stavby je prestavba cesty na štvorprúdovú komunikáciu s výstavbou troch mimoúrovňových križovatiek. Navrhovaným riešením dôjde k zvýšeniu kapacity komunikácie, zlepšeniu plynulosti dopravy, bezpečnosti účastníkov cestnej prevádzky a životného prostredia.

Celkové množstvo alebo rozsah zákazky:
dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
v tlačenej forme - 8 vyhotovení
v digitálnej forme na CD( USB/ externý disk) nosiči v formáte (1xdwg, dgn , doc , 2x v pdf ) - 3 vyhotovenia
3D animácia v digitálnej forme - 2 vyhotovenia

dokumentácia na ponuku (DP)
v tlačenej forme - 5 vyhotovení
v digitálnej forme na CD( USB/ externý disk) nosiči v formáte (1xdwg, dgn , doc , 2x v pdf ) - 3 vyhotovenia

navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
Prehľadná situácia - 5 vyhotovení
Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely) - 2 vyhotovenia
Sprievodná správa - 2 vyhotovenia
Ortofotomapa - 2 vyhotovenia
Celková situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov - 2 vyhotovenia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: T-03/20
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. K bodu II.2.13) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu EÚ Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), a zo štátneho rozpočtu.

2. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) je orientačná
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie a dodanie diela nasledovne:

DSP - do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy
DP(DRS) - do 5 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len Zákon o VO).

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4, resp. ods. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 Zákona o VO.

3. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
a.predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo
b.doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

4. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.12.2019, sa mení zákon č.343/2015 Z.z. o VO:
- §32 ods.1 písm.b), c)
- §32 ods.2 písm.c)
Podľa §32 ods.2 písm.c) zákona o VO uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §32 ods.1 písm.c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. V súlade s § 187 ods.7 Zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.

6.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 Zákona o VO.

7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8. V súlade s §32 ods.3 zákona o VO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa §32 ods.1 písm.e) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: V zmysle zákona č.50/1976 Zb., zákona č.138/1992 Zb., zákona č.24/2006 Z.z., zákona č.543/2002 Z.z....,
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pred podpisom zmluvy sa požaduje, aby úspešný uchádzač poskytol riadnu súčinnosť:
- Poistná zmluva (bod 29.6, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov)
- Čestné vyhlásenie HIP (bod 29.7, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov)

Od skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky.
Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy.
V tomto prípade sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať
zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu
zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 11:00
Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č.4, Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO.
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Komunikácia medzi záujemcami / uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje výlučne elektronicky
prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejného obstarávanie (IS EVO), verzia 18.0.

Uchádzač predkladá svoju ponuku elektronicky prostredníctvom informačného systému IS EVO.

V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky.

2. Verejné obstarávanie je realizované podľa § 66 ods.7 zákona o VO, t.j. superreverzný postup.

3. Súťažné podklady, vysvetlenia prípadne doplnenia informácií alebo inej sprievodnej dokumentácie budú uverejnené v elektronickej podobe v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa, zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §57 zákona o VO resp. neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné, nepridelenia finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o NFP, nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, ak ponúkané ceny budú vyššie ako PHZ, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO.

5. Verejný obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (v zmysle §40 ods.6 písm.g) zákona o VO).

Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným hospodárskym
subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup VO alebo člena komisie alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred/počas vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese VO.

6. Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v §11 ods.1 zákona o VO.

7. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR.

Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

8. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa §1 ods.3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti.

10. Ide o zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.04.2021