Materská škola v obci Nový Ruskov

  Zadávateľ:
Obec Nový Ruskov
  Predpokladaná hodnota:
399.948,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 14:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.04.2021
  Dátum zverejnenia:
13.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nový Ruskov
IČO: 00331791
Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 07501 Nový Ruskov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Borovský, starosta
Telefón: +421 562866201
Email: novyruskov@slovanet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/
Hlavná adresa(URL): http://www.novyruskov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola v obci Nový Ruskov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Uskutočnenie stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa skladá z viacerých stavebných objektov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
399 948,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Veľký Ruskov, stav C 5/1, 5/3, 3/9, 3/10, 3/2, 3/6
II.2.4) Opis obstarávania
Materská škola v obci Nový Ruskov - 1 kompletné uskutočnenie stavebných prác
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
399 948,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Európske Štrukturálne a Investičné Fondy
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto výzvy nemá zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie celej zákazky. Avšak hľadá možnosti financovania cez operačné programy fondov EÚ alebo cez grantové schémy SR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z dôvodu použitia údajov z Informačných systémov verejnej správy.
B) Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
C) Ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti formou Zoznamu hospodárskych subjektov, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, obstarávajúci upozorňuje, že takýto uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) zákona, keďže obstarávajúci nie je oprávnený použiť údaje z Informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
B) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
C) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže v zmysle § 33 ods. 4 zákona finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Obrat dosiahnutý v predmetnej oblasti a v požadovanom období kumulatívne za 3 roky spolu musí byť najmenej 1,0 mil. EUR (slovom: jedenmilión eur). Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:
(i) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo - kópiu výkazov ziskov a strát z účtovnej závierky s vyznačeným údajom o celkovom obrate, overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu, alebo
(ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo - kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovnej závierky, overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu.
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla záujemcu. V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadom dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk (alebo v inom relevantnom verejne dostupnom registri), a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť obstarávateľovi
výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za požadované obdobie, na túto skutočnosť uchádzač upozorní obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
C) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. i). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
D) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
E) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
F) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť. Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Uchádzač predloží referencie alebo potvrdenia, v závislosti od typu odberateľa, realizovaných stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov, ktorý musí obsahovať stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je obstarávaná stavebná práca, v minimálnej kumulatívnej hodnote 390 tis. EUR bez DPH (slovom: tristodevädesiattisíc eur). Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú realizácie pozemných stavieb. Obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia obstarávania sa rozumie časový úsek predchádzajúcich 60 mesiacov odo dňa zverejnenia Výzvy.
Obstarávajúci si vyhradzuje právo overiť každú referenciu/potvrdenie a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto referenciu. V prípade, ak budú doklady podľa tohto bodu oznámenia predložené v inej mene, musia byť prepočítané kurzom inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB (Európska centrálna banka) v deň zverejnenia Výzvy.
B) Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii nižšie špecifikovaných expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky a preukáže ich:
a) predložením požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti a
b) predložením čestného vyhlásenia experta, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy (meno a priezvisko experta + vyhlásenie + podpis experta + odtlačok používanej pečiatky experta).
Uchádzač týmto spôsobom preukáže splnenie minimálnych požiadaviek na experta - stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby, musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci.
C) Požaduje sa, aby:
a) Priemerný počet zamestnancov uchádzača v hlavnom pracovnom pomere nebol nižší ako 7 zamestnancov. Uchádzač, ako dôkaz predloží potvrdenie príslušnej Sociálnej poisťovne o počte zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
b) Uchádzač predložil čestné vyhlásenie s údajmi o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, v členení podľa pracovnej pozície.
D) Vyžaduje sa, aby:
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
A) Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) je požadovaná za celú stavbu. Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia
tejto výzvy nemá zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie celej zákazky. V dôsledku toho je realizácia zákazky
rozdelená na viac etáp.
B) Verejný obstarávateľ podľa § 38 ods. 4 zákona vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač
alebo člen skupiny dodávateľov.
Bližšie informácie k týmto požiadavkám A), B) sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 14:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 15:00
Miesto: V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a podľa platných obmedzení, otváranie ponúk bude formou online zasadnutia.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený štatutárom alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie. Poverený zástupca sa preukáže splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
A) Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona sú:
- v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/0637)
- v profile zákazky na webovej stránke ÚVO na URL adrese: https://www.uvo.gov.sk/ v časti Vyhľadávanie profilov.
B) Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
C) Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
D) Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur). Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
E) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
F) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v touto Výzvou a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
G) Ak sú informácie uvádzané v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako Výzva na súťaž alebo v Súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
H) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.04.2021