Oprava mosta ev. č. 50-303 nad cestou III/050160, Dvorníky

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
600.391,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.04.2021
  Dátum zverejnenia:
13.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mária Kokindová
Telefón: +421 258311106
Email: maria.kokindova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Oprava mosta ev. č. 50-303 nad cestou III/050160, Dvorníky
Referenčné číslo: 60302/2020/07
II.1.2) Hlavný kód CPV
45111000-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktorými sa realizuje oprava mosta ev.č. 50-303 nad cestou III. tr. č. 050160 za obcou Dvorníky, ktorý je v správe Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty (ďalej len "SSÚR") Košice, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP"), noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP a technické predpisy (ďalej len "TP") sú dostupné na stránke www.ssc.sk. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
600 391,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45221119-9
45223100-7
45223500-1
45410000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Cesta I/50 v km 405,85, k. ú.: Dvorníky, Zádiel; okres: Košice okolie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktorými sa realizuje oprava mosta ev. č. 50-303 nad cestou III. tr. č. 050160 za obcou Dvorníky, ktorý je v správe SSÚR Košice, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP a TP sú dostupné na stránke www.ssc.sk. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
600 391,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
140
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. K bodu II.1.6) Informácia o častiach:
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Pri realizácii opravy mosta jednotlivé technologické operácie na seba bezprostredne nadväzujú, preto je nutné, aby opravu realizoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky obstarávateľa a ktorý po dodaní diela následne preberie záruku za zhotovené dielo ako celok.

2. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Predpokladaný termín uskutočnenia stavebných prác je v termíne do 20 týždňov odo dňa začatia realizácie prác v dvoch etapách:
etapa č.1: oprava mosta ev. č. 50-303 v jednej polovici jazdného pásu 10 týždňov
etapa č.2: oprava mosta ev. č. 50-303 v druhej polovici jazdného pásu 10 týždňov
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží v ponuke nasledovné dokumenty, ktorými preukáže osobné postavenie podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel :
GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží v ponuke nasledovné dokumenty, ktorými preukáže technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ZVO:

1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Zoznamom stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

5.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) v zmysle § 39 ZVO. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia podmienok účasti uchádzač predloží k bodu:

Uchádzač musí preukázať realizáciu stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, ktoré realizoval v rozhodnom období v minimálnej hodnote 600 000,00 € bez DPH.

Pod stavenými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie realizácia opráv alebo rekonštrukcia mostov v rovnakom alebo obdobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. stavebných prác na realizácii inžinierskych stavieb a objektov súvisiacich s predmetom obstarávania (na prevádzkovaných úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a objekty súvisiace s predmetom obstarávania), realizovaných v rozhodnom období.

V prípade realizácie stavieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.


III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2:
Pre účely splnenia podmienok účasti uchádzač predloží k bodu:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

Stavbyvedúci uchádzača musí mať minimálne päť (5) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, z toho min. tri (3) roky vo funkcii stavbyvedúceho, ktorú uchádzač preukáže pracovným životopisom podpísaným príslušnou odborne spôsobilou osobou.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ informuje, že zákazka obsahuje osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa použitia
Sociálneho hľadiska v zmysle § 10 ods. 7 ZVO. Bližšie informácie o uvedených podmienkach sú stanovené v čl. XII Sociálne hľadisko, časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných odkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na
webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11505/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní:
Podľa určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky a v súlade s § 5 ods. 1 a 2 Zákona patrí podľa finančného limitu zákazka na Opravu mosta ev. 50-303 nad cestou III/050160, Dvorníky do kategórie podlimitných zákaziek. Z dôvodu dodržania postupov pri verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadáva zákazku postupom verejnej súťaže s pravidlami pre nadlimitnú zákazku.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11505/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných emailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10 000,00 EUR (slovom:
desaťtisíc EUR).

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Bližšie informácie k podmienkam plnenia zmluvy týkajúcich sa použitia sociálneho hľadiska sú uvedené v čl. XII Sociálne hľadisko časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.04.2021