Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie

  Zadávateľ:
Obec Šarišské Jastrabie
  Predpokladaná hodnota:
115.786,03 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Šarišské Jastrabie
IČO: 00330213
Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Ľubomír Rešetár, starosta obce
Telefón: +421 904492107
Email: obecsarjastrabie@slnet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.e-lena.sk/profil/00330213
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodanie vybavenia učební IKT, didaktika, nábytok
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
115 786,03 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
3
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Je možné predložiť ponuku na všetky 3 časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
časť 1 NÁBYTOK bio chemickévybavenie, polytechnickévybavenieučební, vybavenie pre IKT učebňu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39160000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Šarišské Jastrabie, priestory ZŠ a MŠ
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
24 572,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak na základe administratívnej finančnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nedôjde k schváleniu
verejného obstarávania riadiacim/sprostredkovateľským orgánom
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13
Časť: 2
II.2.1) Názov
časť 2 Didaktické pomôcky bio chemické didaktické pomôcky a polytechnické didkatické pomôcky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Šarišské Jastrabie, priestory ZŠ a MŠ
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
75 317,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak na základe administratívnej finančnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nedôjde k schváleniu
verejného obstarávania riadiacim/sprostredkovateľským orgánom
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13
Časť: 3
II.2.1) Názov
časť 3 IKT ( ikt učebňa a bio-chem učebňa)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Šarišské Jastrabie, priestory ZŠ a MŠ
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 896,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak na základe administratívnej finančnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nedôjde k schváleniu
verejného obstarávania riadiacim/sprostredkovateľským orgánom
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia
spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie
a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto
podmienky účasti.
V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. alebo
Podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch (bližšie špecifikované v zmluvných podmienkach).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 12.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 10:15
Miesto: OU Šarišské Jastranie - miestnsť starostu obce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podmienky účasti na otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch. Vzhľadom na pademickú situáciu bude otváranie obálok realizované on-line v prostredí E-LENA
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Systém ELENA je dostupný na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na
prevádzku systému.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
Systém ELENA je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia.
1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk .
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúkpostupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
ELENA;
Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk
5. Verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods.3 zákon o verejnom obstarávaní požaduje, aby úspešný uchádzač v
zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
V zmysle platnej legislatívy bude fakturácia prebiehať podľa Zákona č.215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených, teda nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.04.2021