Rekonštrukcia Knižnice Ružinov, Miletičova 47, Bratislava

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
381.367,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Knižnice Ružinov, Miletičova 47, Bratislava
Referenčné číslo: CS 6899/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia Knižnice Ružinov, Miletičova 47, Bratislava. Zámerom a cieľom je riešenie revitalizácie primárne vnútorných priestorov knižnice. Ide o stavebné rekonštrukčné práce s minimálnymi dispozičnými zmenami.
Úžitková plocha 1.NP:278,98 m (mimo schodiska do suterénu)
Úžitková plocha 2.NP:307,56 m
Plocha terasy: 55,33 m (časť terasy, podľa PD)
Stavebné práce sa budú vykonávať na jestvujúcom objekte v užívaní.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
381 367,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212330-8
45310000-3
45421100-5
45432210-9
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miletičova 47, Bratislava, p.č. 9384/20, katastrálne územie Nivy Bratislava Ružinov, okres Bratislava II
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia Knižnice Ružinov, Miletičova 47, Bratislava. Zámerom a cieľom je riešenie revitalizácie primárne vnútorných priestorov knižnice. Ide o stavebné rekonštrukčné práce s minimálnymi dispozičnými zmenami.
Úžitková plocha 1.NP:278,98 m (mimo schodiska do suterénu)
Úžitková plocha 2.NP:307,56 m
Plocha terasy: 55,33 m (časť terasy, podľa PD)
Stavebné práce sa budú vykonávať na jestvujúcom objekte v užívaní.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
381 367,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti a rozhodol, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na
časti z dôvodu, že takéto rozdelenie by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky
obťažným, ekonomicky nevýhodným a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov by predstavovala vážne riziko
ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie
subdodávateľov súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114
zákona. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
5. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o
verejnom obstarávaní, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov (Príloha č. 12 súťažných podkladov) a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-kzoznamuhospodarskych- subjektov-2ff.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou
konverziou musia byť súčasťou ponuky.
6. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z.
(zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 mení § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií k podmienkam účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a ich preukazovaniu nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019, ktoré je dostupné na
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke usmerneniazakonc3432015-z-z--51e.html?id=2522
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, ktoré preukáže predložením nasledovných dokladov:
Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické
postavenie prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
1. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie použitím zdrojov inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem oprávnenia na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie využitím zdrojov inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi preukazuje svoju finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Verejný obstarávateľ bude za vhodný dokument považovať ekvivalentný doklad, pokiaľ uchádzač nebude z objektívnych dôvodov schopný predložiť doklad vyžadovaný verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ uchádzačovi odporúča takéto objektívne dôvody vo svojej ponuke uviesť.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, a to v min. kumulatívnej výške 1 000 000,00 EUR súhrnne za všetky požadované hospodárske roky. Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzač podloží:
kópiou výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. za pomernú dĺžku prevádzkovania činnosti, alebo
ak má zverejnené účtovné závierky v Registri účtovných závierok v jeho verejnej časti, vo svojej ponuke môže uviesť len URL adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch dostupné a verejný obstarávateľ túto skutočnosť overí.

Pokiaľ sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch zostavené v inej mene ako v mene EUR, uchádzač prepočíta celkový obrat za každý ukončený hospodársky rok do meny EUR. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia Výzvy. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie pokiaľ nie je určené inak.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti; v tomto prípade sa odporúča, aby uchádzač uviedol odkaz/odkazy na takúto referenciu/takéto referencie v dokumentoch, ktoré predkladá na preukázanie splnenia podmienok účasti.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
4. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

5. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť použitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, oprávnenie na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa musí vzťahovať k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytne a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 tohto zákona.
6. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím kapacít inej osoby, verejnému
obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b)
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením názvu alebo
obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania, názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo inej mene za uskutočnenie predmetu plnenia, zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod), potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom, mena, funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje.
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal minimálne 2 referencie, z ktorých aspoň jedna bola v minimálnom objeme 250 000 EUR bez DPH, ktorých predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j.
uskutočnenie stavebných začalo pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnených stavebných prác, ktorá bola realizovaná/dodaná v požadovanom období. V prípade, ak uskutočnenie stavebných prác realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 experta spĺňajúceho stanovené požiadavky, Požiadavky na odbornú spôsobilosť experta uchádzač preukáže:
1. Predložením profesijného životopisu
2. Predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného doklady, ak sa vyžaduje
3. Predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým expertom, ak sa vyžaduje
Kľúčový expert č. 1 stavbyvedúci 1 osoba
-musí mať min. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania a odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 5 rokov,
-musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu Pozemné stavby, podkategória pozemné stavby alebo ekvivalent
-musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho na realizácii minimálne 1 stavby rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v hodnote min. 200 000,00 Eur bez DPH.

3. Podľa § 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

4. Podľa § 34 ods. 1 písm. h)
Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 09:30
Miesto: Online - Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Upozorňujeme na funkcionalitu otvárania ponúk
priamo v systéme ERANET, ktorá umožňuje sledovanie otvárania ponúk v reálnom čase pre každého uchádzača, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní tak, že vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Kapitole A.3 týchto súťažných podkladov, a
to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
2. Postup zadávania podlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického verejného
obstarávania ERANET.
3. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil dňa 22.11.2019 všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu
novelizovanej podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom
obstarávaní pod poradovým číslom 34. Bližšie informácie na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522
4. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
5. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje od Zhotoviteľa uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s poistnou sumou majmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou najviac vo výške 5%. Podrobnosti sú uvedené v článku IV. bod 40 Prílohy č.11 SP - Zmluva o dielo.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.04.2021