Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža

  Zadávateľ:
Obec Kaluža
  Predpokladaná hodnota:
219.852,31 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kaluža
IČO: 00325295
Kaluža 4 , 07236 Kaluža
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marek Misár
Telefón: +421 918590298
Email: starosta@kaluza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5750
Hlavná adresa(URL): https://www.kaluza.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TANOT s.r.o.
IČO: 50778200
Komenského 48/44 , 09431 Hanušovce nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5750
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.kaluza.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža
Referenčné číslo: 1/2021 - SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a odvodnenie. Ďalej sa riešia sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Rekonštrukcia MK a chodníka prispeje k oživeniu vidieckej oblasti a rozvoju vidieckeho cestovného ruchu. Miestna komunikácia je na začiatku úpravy napojená na štátnu cestu II/582 a na konci úpravy na
jestvujúcu miestnu komunikáciu. Úprava MK sa nachádza v intraviláne obce Kaluža. Stavba rieši prebudovanie konštrukcie vozovky miestnych komunikácií s dostavbou chodníka a riešením odvodnenia. Smerové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému smerovému vedeniu komunikácie. Rekonštruovaný úsek smerovo a výškovo rešpektuje vo veľkej miere súčasný stav, pričom sa na začiatku i konci úpravy plynulo nadväzujú na súčasné komunikácie.
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
219 852,31 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45233123-7
45233142-6
45233220-7
45233251-3
45233161-5
45233340-4
45233253-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kaluža, k. ú. Kaluža, okres Michalovce, kraj Košický.
II.2.4) Opis obstarávania
Zámerom investora je rekonštrukcia je miestnej komunikácie, chodníka a odvodnenie. Ďalej sa riešia sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Rekonštrukcia MK a chodníka prispeje k oživeniu vidieckej oblasti a rozvoju vidieckeho cestovného ruchu. Miestna komunikácia je na začiatku úpravy napojená na štátnu cestu II/582 a na konci úpravy na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Úprava MK sa nachádza v intraviláne obce Kaluža. Stavba rieši prebudovanie konštrukcie vozovky miestnych komunikácií s dostavbou chodníka a riešením odvodnenia. Smerové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému smerovému vedeniu komunikácie. Rekonštruovaný úsek smerovo a výškovo rešpektuje vo veľkej miere súčasný stav, pričom sa na začiatku i konci úpravy plynulo nadväzujú na súčasné komunikácie.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú vo výkaze výmer, v projektovej dokumentácii a technickej správe.
Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.
Dodávateľ je povinný vykonané práce a materiály, ktoré súvisia s predmetom dodávky chrániť pred poškodením, zničením a krádežami až do ich prevzatia verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude znášať všetky škody. Používané materiály musia spĺňať požadované parametre a predpísané normy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet dodávky od zhotoviteľa po jeho ukončení, ak nebude úplný, resp. prevádzky schopný.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie kalkulácie stavebných alebo iných údržbárskych prác a dodávky tovarov ešte pred začatím (uskutočnením) prác.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
219 852,31 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1.) Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 ZVO.
2.) Ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje. Výška zábezpeky je 5 000,00 EUR. Ostatné detailné informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nemá prístup a oprávnenia k ostatným informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 ZVO nie je možné.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný v rámci verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 3, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO.
Podmienky účasti je možné predbežne nahradiť aj predložením čestného vyhlásenia v zmysle § 114 ods. 1 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO uchádzači predložia:
1) podľa § 34 ods. 1 písm. b): Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v rozsahu deň, mesiac, rok) od vyhlásenia verejného obstarávania zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania SR s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom stavebných prác:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) podľa § 34 ods. 1 písm. g): Uchádzač preukáže splnenie podmienky, ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3) podľa § 34 ods. 1 písm. d): v nadväznosti na § 35 ZVO opis opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

4) podľa § 34 ods. 1 písm. h): v nadväznosti na § 36 ZVO uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky: inžinierske stavby - dopravné stavby (výstavba, resp. rekonštrukcia diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikácií, chodníkov a pod.).
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 200 000,00 EUR bez DPH (t. z. minimálny objem je 200 000,00 EUR bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou ÚVO. Ak z referencie ÚVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.

k § 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia stavbyvedúci pre: kategória inžinierske stavby, podkategória dopravné stavby) a odborná prax stavbyvedúceho pre inžinierske stavby dopravné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci pre inžinierske stavby dopravné stavby s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Najmenej 3-ročnú odbornú prax stavbyvedúci pre inžinierske stavby dopravné stavby preukáže životopisom alebo iným dokladom.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

k § 34 ods. 1 písm. d):
Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

k § 34 ods. 1 písm. h):
Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy bude vyžadovať platnú registráciu v
Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Vzhľadom na zákonné lehoty potrebné pre zápis v tomto registri je potrebné, aby uchádzači zabezpečili svoj zápis pred
uplynutím lehoty na súčinnosť pre uzatvorenie zmluvy, aby verejný obstarávateľ mohol uzatvoriť zmluvu čo najskôr.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom projektu, povinnosť Dodávateľa
projektu strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa zrealizuje nasledovným spôsobom: Online.
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Upozorňujeme na funkcionalitu otvárania ponúk priamo v systéme ERANET, ktorá umožňuje
sledovanie otvárania ponúk v reálnom čase pre každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V prípade zmeny situácie a následného umožnenia otvárania ponúk štandardným spôsobom verejný obstarávateľ v dostatočnom časovom predstihu informuje záujemcov / uchádzačov prostredníctvom el. nástroja, v ktorom sa realizuje verejné obstarávanie a prostredníctvom korigenda.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/493).

2. Zadávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
a) OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
b) Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
c) Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu /
uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 6 a § 55 ods. 1 ZVO, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzný postup). V súlade s § 55 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

7. Zábezpeka sa vyžaduje. Výška zábezpeky je 5 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur). Ostatné detailné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

10. Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od
zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia
účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany zriaďovateľa, resp. prerušiť
realizáciu do schválenia finančného krytia.

11. Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.04.2021