Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová

  Zadávateľ:
Obec Kurima
  Predpokladaná hodnota:
103.829,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kurima
IČO: 00322245
Klepár 21/1, 08612 Kurima
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Matvej
Telefón: +421 915963031
Email: matvej@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.kurima.eu/
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5490
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová
Referenčné číslo: 01/2021_ZŠ Kurima
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
103 829,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Družstevná 222, 086 12 Kurima
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební základnej školy- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
66 144,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program IROP ŠC: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód ITMS č. NFP302021J849
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30236000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Družstevná 222, 086 12 Kurima
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební základnej školy- IKT vybavenie- technické a technologické vybavenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 316,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS č. NFP302021J849
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39160000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Družstevná 222, 086 12 Kurima
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební základnej školy- interiérové vybavenie- nábytok. Podrobné vymedzenie
predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a
spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
26 368,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS č. NFP302021J849
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e)
zákona o VO.
1.2 podľa §32 ods. 2 písm f)- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa §32 ods.2 písm. f)
doloženým čestným vyhlásením.

Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 ZVO resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a jeho platnosťou.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky má možnosť preukázať splnenie požadovaných podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §32 ods. 4 a 5 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle §37 ZVO.
V zmysle §32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy, takže uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady požadované vo výzve na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podla § 34 odst.1, písm. m) bod 1. zákona: - vzorkami, opismi alebo fotografiami.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením propagačného listu, a/alebo manuálu a/alebo návodu na použitie ako súčasť cenovej ponuky na vybrané položky predloženej cenovej ponuky:
Časť 1: Didaktické pomôcky:
Sada senzorov pre fyziku - učiteľ
Učiteľský biologický mikroskop

Časť 2: Technické a technologické vybavenie- IKT:
Interaktívny projektov + držiak + projekčná tabuľa + montážna sada Digitálne jazykové laboratórium, elektronická
jednotka na prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie, riadiaci
software.

Časť 3:Nábytok:
Laboratórne pracovisko učiteľa
Bezpečnostná skriňa na chemikálie - biochémia

Všetky požadované materiály požadujeme predložiť v slovenskom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie
požadovaných technických parametrov. Uchádzač je na písomné požiadanie verejného obstarávateľa povinný v rámci procesu hodnotenia ponúk preukázať verejnému obstarávateľovi funkčnosť ponúkaných produktov predložením vzoriek.
Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne uskutočniť overovanie, bude toto vykonané na obstarávateľom vybraných
tovaroch/výrobkoch. Po písomnej výzve na overovanie verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi uchádzačovi miesto a čas realizácie overovania. Čas bude stanovený primerane, podľa podmienok potrebných na prípravu overovania, nie však dlhší ako 10 pracovných dní od doručenia výzvy na overovanie. Miesto overovania určí verejný obstarávateľ čo najbližšie miestu sídla verejného obstarávateľa. Pokiaľ sa pri overovaní preukázateľne nepotvrdí, že produkty ponúkané uchádzačom spĺňajú parametre ním deklarované v jeho ponuke alebo uchádzač odmietne preukázať parametre produktov za vyššie uvedených podmienok, bude ponuka takéhoto uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ods. 3 písm. d) zákona. O priebehu a výsledku overovania spíše verejný obstarávateľ zápisnicu, ktorá bude súčasťou dokumentácie o verejnej súťaži. Náklady na overovanie znáša uchádzač. Náklady súvisiace s vyslaním svojho zástupcu alebo zástupcov na miesto overovania znáša verejný obstarávateľ.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 10:00
Miesto: Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prostějovská 117, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
2. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom
európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
3. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné prostredníctvom: 10.1Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11564/summary.
4. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po schválení postupu verejného obstarávania riadiacim orgánom.
5.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
6. Verejný obstarávateľ uplatní ustanovenia § 112 ods.6 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
7. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
8. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
9. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.04.2021