Hygienické a čistiace prostriedky 2021

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
1.634.350,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Vyšná
Telefón: +421 290102074
Email: miroslava.vysna@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Hygienické a čistiace prostriedky 2021
Referenčné číslo: 1122/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39830000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského v Bratislave.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 634 350,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Hygienické a čistiace prostriedky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39800000-0
33711900-6
39800000-0
33741100-7
33770000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky je Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti (bližšie definované zmluvou).
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského. Súčasťou zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta dodania, s vyložením v mieste dodania a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 619 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Špeciálne prostriedky
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33770000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky je Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti (bližšie definované zmluvou).
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych prostriedkov, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského. Súčasťou zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta dodania, s vyložením v mieste dodania a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2,4 a 5 (predloženie dokladov) alebo § 152 ods. 3 zákona (zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie dodávať tovar) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom
a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

2.Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

3.Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona:

Časť 1
Uvedený zoznam musí obsahovať zákazky na obdobný predmet zákazky ako je obstarávaný v celkovej hodnote minimálne 400 000,- Eur bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Časť 2
Uvedený zoznam musí obsahovať zákazky na obdobný predmet zákazky ako je obstarávaný v celkovej hodnote minimálne 5 000,- Eur bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.


K bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) zákona:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákon a súvisiaceho § 35 zákona: verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

K bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. h) zákona:
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona a súvisiaceho § 36 zákona: verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienky pre Časť 1 aj Časť 2 predmetu zákazky.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa z dôvodu mimoriadnej situácie uskutoční online spôsobom, ktorý je bližšie definovaný v súťažných podkladoch. V prípade zmeny situácie a následného umožnenia otvárania ponúk štandardným spôsobom,
verejný obstarávateľ v dostatočnom časovom predstihu informuje záujemcov/uchádzačov prostredníctvom el. nástroja,
v ktorom sa realizuje verejné obstarávanie a prostredníctvom korigenda.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zábezpeka je stanovená pre časť 1. Hygienické a čistiace prostriedky vo výške 80 000,- EUR (slovom: osemdesiattisíc EUR) a pre časť 2. Špeciálne prostriedky vo výške 750,- EUR( slovom: sedemstopäťdesiat EUR) Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.04.2021