Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
1.171.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31718922
Bardejovská 7, 08006 Ľubotice
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 517764225
Email: lasachisro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dpmp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
LASACHI, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46545727
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dpmp.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obstarávateľ podľa § 9 ods. 6 a 7 ZVO
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na predmet zákazky t.j. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 171 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Dopravný podnik mesta Prešov, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na predmet zákazky t.j. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 171 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, PO 3 Verejná osobná doprava.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obstarávateľ bude akceptovať pri predložení JED aj vyplnenie len globálneho údaju. Obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ nemá prístup do portálov verejnej správy, preto je potrebné preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie: Podmienkou chce mať obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom. Obstarávateľ bude akceptovať vyplnenie aj len globálneho údaju.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa požaduje vo výške 40 000 EUR. Podrobné informácia sú uvedené v súťažných podkladoch. Obstarávateľ bude vyžadovať poistenie zodpovednosti.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie. Spôsob financovania je podrobne uvedený v Zmluve o dielo
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ nevyžaduje do predloženia ponúk vytvorenie právnej formy. V prípade úspešnosti skupiny dodávateľov, bude obstarávateľ požadovať vytvorenie právnej formy tak, aby za svoje záväzky ručili spoločne a nerozdielne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle Zmluvy o dielo. Obstarávateľ bude požadovať najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy predložiť od úspešného uchádzača poistnú zmluvu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 11:00
Miesto: LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Obstarávateľ bude akceptovať aj vyplnenie len globálneho údaju.
V prípade ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Obstarávateľ neuplatní reverzný postup.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021