Materiálno technické vybavenie strojovej dielne SOŠ strojníckej v Skalici

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica
  Predpokladaná hodnota:
546.213,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00893137
Pplk. Pljušťa 29, 90901 Skalica
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
Telefón: +421 903711533
Fax: +421 346645274
Email: mariasulekova@agenturavo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/1746
Hlavná adresa(URL): http://sosskalica.edupage.org
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Materiálno technické vybavenie strojovej dielne SOŠ strojníckej v Skalici
Referenčné číslo: NZSKALICATOVARY042021
II.1.2) Hlavný kód CPV
42631000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodanie nasledovných tovarov: CNC sústruh, konvenčné sústruhy, CNC frézka, nástrojové frézky, brúsky, zváracie zariadenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
546 213,77 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodávka CNC sústruh -1 ks
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola strojnícka, Nádražná 33/N, 909 01 Skalica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka CNC sústruh -1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
62 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na túto časť zákazky zábezpeku ponuky vo výške 1 800,00 EUR.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka konvenčných sústruhov - 4 ks
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola strojnícka, Nádražná 33/N, 909 01 Skalica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka konvenčných sústruhov - 4 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
148 080,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na túto časť zákazky zábezpeku ponuky vo výške 4 400,00 EUR.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Dodávka CNC frézky - 1 ks
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42623000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola strojnícka, Nádražná 33/N, 909 01 Skalica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka CNC frézky - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na túto časť zákazky zábezpeku ponuky vo výške 1 300,00 EUR.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Dodávka nástrojových frézok univerzálnych - 4 ks
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42623000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola strojnícka, Nádražná 33/N, 909 01 Skalica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka nástrojových frézok univerzálnych - 4 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
169 947,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na túto časť zákazky zábezpeku ponuky vo výške 5 000,00 EUR.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Dodávka brúsok
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42631000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola strojnícka, Nádražná 33/N, 909 01 Skalica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka brúsok univerzálných na guľato - 2 ks a brúsok rovinných - 2 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na túto časť zákazky zábezpeku ponuky vo výške 2 400,00 EUR.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Dodávka zváracich zariadení
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42662000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola strojnícka, Nádražná 33/N, 909 01 Skalica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka zváracieho trenažéra pre virtuálny tréning - 1 ks, zváracich a brúsiacich stolov - 2 ks, zváracich agregátov na zváranie v ochrannej atmosfére - 2 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
41 786,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na túto časť zákazky zábezpeku ponuky vo výške 1 200,00 EUR.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečnym rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitnych predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničenj banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je podrobne uvedená v súťažných podkladoch zverejnených v profile verejného obstarávateľa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona opisom technického vybavenia, študijnych a výskumnych zariadení a opatrení použitych uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
podľa § 34 ods. 1 písm. m) ak ide o tovar, ktory sa má dodať
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje alebo 2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality, alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je podrobne uvedená v súťažných podkladoch zverejnených v profile verejného obstarávateľa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch - v Návrhu Kúpnych zmlúv.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 11:00
Miesto: Otváranie/sprístupnenie ponúk uchádzačov, ktorí predložia svoje ponuky prostredníctvom IS EVO, sa zrealizuje virtuálne pomocou aplikácie Microsoft Teams, t.j. prostredníctvom video mítingu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní /sprístupnení ponúk sa štatutárny orgán / štatutárny zástupca uchádzača preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym orgánom / štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym orgánom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na sprístupnení ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ realizuje túto Reverznú verejnú súťaž prostredníctvom systému IS EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.04.2021