Poradenské služby v oblasti inžinierskych návrhov vodovodov a systémov odpadových vôd v 24/28 miestnych obciach v okrese Snina (PSK) –PD–ÚR–Zbojská dolina

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
73.570,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
09.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Ćuchran
Telefón: +421 517081338
Email: marek.cuchran@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.po-kraj.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poradenské služby v oblasti inžinierskych návrhov vodovodov a systémov odpadových vôd v 24/28 miestnych obciach v okrese Snina (PSK) –PD–ÚR–Zbojská dolina
Referenčné číslo: PSK-2021-VaK-PD-Zbojska Dolina
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú všetky aktivity a činnosti súvisiace s projektovými prácami, ktoré budú zahŕňať obstaranie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia na vodovod a kanalizáciu pre Zbojskú dolinu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
73 570,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k zákazke:
Príloha č. 2 (PSK-2021-ZBOJ-PD-UR-SP-p02-opis a v Prílohe č. 3 (PSK-2021-ZBOJ-PD-UR-SP-p03-projekty geologickych uloh)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
73 570,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania predmetu zákazky je 3 mesiace od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO
1.1.2Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno a zabezpečenie dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
1.1.3Doklady, ktoré sa nepredkladajú v zmysle § 32 ods. 3 ZVO:
-V prípade preukázania splnenia PÚ týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO výpisom z ORSR alebo výpisom zo ŽRSR, záujemca/uchádzač nie je povinný tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
-S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca/uchádzač doklady podľa § 32 ods. 2 a) ZVO - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
1.1.4 Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.5 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.7 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED), alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou súťažných podkladov. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii návrh čestného vyhlásenia ku splneniu podmienok účasti v súlade s § 114 ods.1 ZVO, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
1.1.8 Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
1.1.9 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie PÚ stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.3.1 § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie služba:
a) vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR), prípadne stavebné povolenie (ďalej len DSP, ak sa to týka vodovod, kanalizácia
b) vypracovanie dokumentácie podľa podľa vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len rozhodný dátum).
Potvrdenie o poskytnutí služby musí obsahovať minimálne identifikačné údaje o zhotoviteľovi, objednávateľovi, o zmluve, opis a rozsah plnenia podľa zmluvy, miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy, hodnotenie plnenia, dátum vyhotovenia.
Ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznam musí obsahovať minimálne
- Identifikáciu zmluvy, zhotoviteľa, objednávateľa a kontaktné údaje pre overenie plnenia zmluvy,
- rozsah plnenia podľa zmluvy
- miesto a lehotu plnenia zmluvy (od do),
- cenu v štruktúre cena bez DPH v EUR, DPH v EUR a cena s DPH v EUR,
- celkovú zmluvnú cenu za poskytnutie služby; v prípade, že sa preukázaná fakturovaná celková cena líši od zmluvnej celkovej ceny, bude akceptovaná fakturovaná celková cena,
- cenu vyjadrujúca alikvotnú hodnotu poskytnutej služby len v rozhodnom období (ak je to uplatniteľné),
- cenu vyjadrujúca alikvotnú hodnotu poskytnutej služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),
- cenu vyjadrujúca alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné).
Ak je celková zmluvná cena za poskytnutie služby uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť
- cenu v pôvodnej mene,
- alikvotne ceny v pôvodnej mene za každý rok, v ktorom sa poskytnutie služby uskutočnilo, s ohľadom na rozhodné obdobie,
- ceny v EUR za každý rok, v ktorom sa služby uskutočnili, prepočítané z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa služby uskutočnili, alebo prepočítané kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa služby uskutočnili v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB,
- celkovú zmluvnú cenu v EUR vypočítanú ako súčet prepočítaných cien v EUR jednotlivých rokov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených v rozhodnom období na minimálne troch zákazkách, pričom jedna zo zákaziek musí byť s celkovou zmluvnou cenou v EUR bez DPH min. vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Ostatné zákazky musia byť každá zákazka s celkovou zmluvnou cenou v EUR bez DPH rovnou alebo vyššou ako je polovica predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá je uvedená v bode II.1.5) Výzvy na predloženie ponúk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 10:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk je uvedené v bode A-1.4 súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na adrese: https://psk.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "ERANET"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/96.
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme ERANET.
VI.3.5) Požaduje sa zábezpeka vo výške: 2 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.8) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.9) Dĺžka trvania predmetu zákazku je 3 mesiace od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.
VI.3.10) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.04.2021