Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou

  Zadávateľ:
Mesto Prešov
  Predpokladaná hodnota:
733.657,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
09.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 517733665
Email: lasachisro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.presov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
LASACHI, s.r.o.
IČO: 46545727
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.presov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na realizácii revitalizácie verejného priestranstva v meste Prešov park medzi ulicami Vlada Clementisa a Levočskou. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných objektov:

SO 01 - SPEVNENE PLOCHY A CHODNIKY
SO 02 - TERENNE A SADOVE UPRAVY 02.1. DAZDOVE ZAHRADY
02.2. VYRUB
02.3. NOVA VYSADBA
SO 03 - DROBNA ARCHITEKTURA 03.1. DREVENE PODIA
03.2. DREVENE PRISTUPOVE MOSTIKY 03.3. LAVICKY
03.4. ODPADKOVE KOSE
03.5. PITNE FONTANKY
03.6. VEREJNA MINIKNIZNICA
SO 04 IHRISKA

04.1. FITPARK
04.2. SENIORPARK
04.3. DETSKE IHRISKO
04.4. PETANG
SO 05 DROBNA ARCHITEKTURA PRI VODNOM TOKU
05.1. GABIONOVE STENY S NAZVOM PARKU
05.2. REKONSTRUKCIA LAVKY PRE PESICH
SO 06 - VEREJNE OSVETLENIE
SO 07 - VODOVODNA PRIPOJKA

Podrobné vymedzenie je uvedené v projektovej dokumentácii, výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
733 657,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Revitalizácia verejného priestranstva stavebná časť
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45316100-6
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastralne uzemie: Presov, Pozemky parc. c.: KN-C 9184 , KN-C 9185, KN-C 9811/2, okres Prešov, Prešovský kraj.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na realizácii revitalizácie verejného priestranstva v meste Prešov park medzi ulicami Vlada Clementisa a Levočskou. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných objektov:

SO 01 - SPEVNENE PLOCHY A CHODNIKY
SO 03 - DROBNA ARCHITEKTURA 03.1. DREVENE PODIA
03.2. DREVENE PRISTUPOVE MOSTIKY 03.3. LAVICKY
03.4. ODPADKOVE KOSE
03.5. PITNE FONTANKY
03.6. VEREJNA MINIKNIZNICA
SO 04 IHRISKA

04.1. FITPARK
04.2. SENIORPARK
04.3. DETSKE IHRISKO
04.4. PETANG
SO 05 DROBNA ARCHITEKTURA PRI VODNOM TOKU
05.1. GABIONOVE STENY S NAZVOM PARKU
05.2. REKONSTRUKCIA LAVKY PRE PESICH
SO 06 - VEREJNE OSVETLENIE
SO 07 - VODOVODNA PRIPOJKA
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
570 514,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC431-2017-16
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 17 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Revitalizácia verejného priestranstva terénne a sadové úpravy
Časť č.: časť 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastralne uzemie: Presov, Pozemky parc. c.: KN-C 9184 , KN-C 9185, KN-C 9811/2, okres Prešov, Prešovský kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na realizácii revitalizácie verejného priestranstva v meste Prešov park medzi ulicami Vlada Clementisa a Levočskou. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných objektov:
SO 02 - TERENNE A SADOVE UPRAVY 02.1. DAZDOVE ZAHRADY
02.2. VYRUB
02.3. NOVA VYSADBA
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
163 143,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC431-2017-16
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 4 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. časť
Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.


2. časť
Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. časť
Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že

-uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia.

Uchádzač predloží v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona: prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.


2. časť
Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch, pre obmedzenie počtu znakov v tejto časti to nie je možné uviesť v plnom znení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. časť

Uchádzač predloží obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (inžinierske stavby) v hodnote min. 500 000 EUR (kumulatívne). Na prepočet ostatnej meny je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Preukázanie obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka preukáže uchádzač predložením výkazov ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (v prípade, že tieto sú zverejnené v registri účtovných závierok, nie je potrebné ich predkladať) a čestným vyhlásením štatutárneho orgánu, alebo osobou poverenou štatutárnym orgánom, o výške dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
2. časť
Uchádzač predloží obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka ( záhradnícke služby) v hodnote min. 160 000 EUR (kumulatívne). Na prepočet ostatnej meny je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Preukázanie obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka preukáže uchádzač predložením výkazov ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (v prípade, že tieto sú zverejnené v registri účtovných závierok, nie je potrebné ich predkladať) a čestným vyhlásením štatutárneho orgánu, alebo osobou poverenou štatutárnym orgánom, o výške dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. časť
Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b): zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;


§ 34 ods. 1 písm. g):ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.


2. časť
Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch, pre obmedzenie počtu znakov v tejto časti to nie je možné uviesť v plnom znení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. časť
k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží potvrdenie uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (inžinierske stavby) aspoň vo výške predpokladanej hodnoty zákazky (kumulatívne).
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň vyhlásenie verejného obstarávania.

k § 34 ods. 1 písm. g)
-Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s odborným zameraním inžinierske stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES). Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti. Vzťah k uchádzačovi preukáže životopisom resp. zmluvou.

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

2. časť
K § 34 ods. 1 písm. a) uchádzač musí preukázať poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za rovnaký alebo podobný charakter zákazky verejný obstarávateľ akceptuje záhradnícke služby.

Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty tejto zákazky bez DPH (kumulatívne).

V prípade že referencia nebola vytvorená v súlade s § 12, verejný obstarávateľ požaduje zoznam zákaziek na poskytnutie služieb ktorý bude obsahovať:

a) názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,
b) názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa,
c) názov a stručný opis poskytovanej služby,
d) lehotu dodania,
f) celková zmluvná cena v EUR bez DPH,
g) meno a kontakt (tel. číslo, email) na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje,

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto zákazku.

§ 34 ods. 1 písm. g) uchádzač preukáže životopisom splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčového experta: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - odbor záhradníctvo, krajinná tvorba, agronomický smer/ekvivalent pre vzdelanie v EÚ, (tvorba, údržba, starostlivosť o zeleň). Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti. Vzťah k uchádzačovi preukáže životopisom resp. zmluvou.

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle zmluvy o dielo a podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 11:00
Miesto: LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nevyužije reverzný postup a bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti prvého v poradí v prípade nepredloženia dokladov preukazujucich splnenie podmienok účasti skôr.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.04.2021