Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžinierskej činnosti

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
100.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
09.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková
Telefón: +421 949014596
Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžinierskej činnosti
Referenčné číslo: 078834/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) a vykonanie inžinierskej činnosti.
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:
Časť predmetu zákazky č. 1 PD Preložka cesty III/2449, Sliač
Časť predmetu zákazky č. 2 PD Preložka cesty II/578, Banská Bystrica-Podlavice
Podrobný opis jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
PD Preložka cesty III/2449, Sliač
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR).
Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v týchto SP, ich prílohách a v priloženej projektovej dokumentácii.
Dokumentácia na územné rozhodnutie pre obchvat mesta Sliač v zmysle platných územných plánov a ich zmien a doplnkov, pre stabilizáciu územia.
Účelom stavby výstavba preložky cesty III/2449, podľa plánu udržateľnej mobility (ďalej len PÚM), pre zabezpečenie zvýšenej kapacitnosti jednotlivých úsekov, ale aj zvýšenie mobility v mestách.
Potreba preložky cesty III/2449 vyplynula z požiadaviek na zníženie nárastu dopravy, presmerovania tranzitnej dopravy mimo obce, zníženie možností vzniku kongescií a zvýšenie kapacitnosti jednotlivých úsekov.
Umiestnenie stavby
Sliač: Preložka cesty III/2449. Začiatok úseku v križovatke ciest I/69 a III/2460 (Zvolen-Sliač-Kováčová). Trasovanie južne od mestskej časti Hájniky a plánovaného priemyselného parku. Premostením rieky Hron preložka pokračuje do existujúcej priesečnej križovatky ciest III/2449 a III/2450.
V rámci nového územného plánu sa pre odľahčenie dopravy v meste navrhuje vybudovanie preložky cesty III/2449 v dostatočných parametroch. Daná cesta odbremení centrálnu mestskú cestu o cca 60%. V súčasti prebieha príprava PD pre plánovanú okružnú križovatku ciest I/69 a III/2460 (Zvolen-Sliač-Kováčová). V rámci projektu OK je zahrnutý objekt Miestna komunikácia k logistickému centru, ktorý zahŕňa zárodok budúcej miestnej komunikácie v ramene križovatky. Dané rameno okružnej križovatky bude tvoriť začiatok trasovania. Trasovanie preložky pokračuje východným smerom k rieke Hron, kde ho križuje. V rámci projektu je nutné vypracovať PD pre DÚR most cez rieku Hron. Ďalej sa trasovanie postupne stáča na sever, kde pokračuje do existujúcej priesečnej križovatky ciest III/2449 a III/2450. V mieste priesečnej križovatky je v ÚP mesta Sliač navrhnutá okružná križovatka, v ktorej končí trasovanie preložky.
Vypracovanie projektovej dokumentácie zahŕňa nižšie uvedené činnosti ale aj všetky neurčitosti vyplývajúce z predmetu zákazky, t.j. aj práce, ktorých potreba sa preukáže počas vypracovávania dokumentácie:
navrhnutie stavebno - technického, dopravne, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia zodpovedajúceho platným právnym predpisom a technickým normám,
komplexný návrh preložiek, výškových a smerových pomerov, vrátane dopravného značenia, prekládok sietí, v súlade s platnými právnymi predpismi a pod.,
prerokovanie a odsúhlasenie trasovania preložiek s objednávateľom,
prerokovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie s objednávateľom, cestným správnym orgánom, príslušným orgánom polície, správcami sietí ako aj ďalšími dotknutými orgánmi.
Podrobný opis časti predmetu zákazky č. 1 je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
75 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 445
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
PD Preložka cesty II/578, Banská Bystrica-Podlavice
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR).
Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v týchto SP, ich prílohách a v priloženej projektovej dokumentácii.
Dokumentácia na územné rozhodnutie pre obchvat mestskej časti Banská Bystrica Podlavice v zmysle platných územných plánov a ich zmien a doplnkov, pre stabilizáciu územia.
Umiestnenie stavby
Preložka cesty II/578 severne od areálu nemocnice F.D.Roosevelta v telese existujúcej miestnej komunikácie s pokračovaním severne od mestskej časti Podlavice, s napojením na existujúcu cestu II/578 pred križovatkou s cestou III/2433 (Riečka).
V rámci územného plánu je plánovaná preložka cesty II/578. Cesta II/578 v úseku Podlavickej cesty prestane kapacitne vyhovovať v roku 2030. V súčasnosti na ceste dochádza k postupnému zahlcovaniu a teda k vzniku kongescií. V súčasnosti sa pripravuje projekt na skapacitnenie okružnej križovatky (ďalej len OK) na ceste II/578 (Tajovského LIDL) a priesečnej križovatky do areálu nemocnice F.D.Roosevelta. Trasovanie je navrhnuté od tejto priesečnej križovatky, severne od areálu nemocnice v telese existujúcej miestnej komunikácie s pokračovaním severne od mestskej časti Podlavice, s napojením na existujúcu cestu II/578 pred križovatkou s cestou III/2433 (Riečka). V súčasnosti sa pripravuje projekt okružnej križovatky pre územné rozhodnutie na Jedľovej ulici. Úspešný uchádzač, bude zaviazaný spolupracovať a rokovať s projektantom okružnej križovatky za účelom koordinácie projekčných prác. Ku dňu vyhlásenia víťaza verejného obstarávania však obstarávateľ predpokladá ukončenie projekčných prác na OK Jedľová ulica.
Vypracovanie projektovej dokumentácie zahŕňa nižšie uvedené činnosti ale aj všetky neurčitosti vyplývajúce z predmetu zákazky, t.j. aj práce, ktorých potreba sa preukáže počas vypracovávania dokumentácie:
navrhnutie stavebno - technického, dopravne, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia zodpovedajúceho platným právnym predpisom a technickým normám,
komplexný návrh preložiek, výškových a smerových pomerov, vrátane dopravného značenia, prekládok sietí, v súlade s platnými právnymi predpismi a pod.,
prerokovanie a odsúhlasenie trasovania preložiek s objednávateľom,
prerokovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie s objednávateľom, cestným správnym orgánom, príslušným orgánom polície, správcami sietí ako aj ďalšími dotknutými orgánmi.
Podrobný opis časti predmetu zákazky č. 2 je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 400
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 ZVO, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov
potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
Splnenie predmetnej podmienky účasti (§ 32 ZVO) sa vyžaduje pre všetky časti predmetu zákazky.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk..
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 13:00
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Miesto on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka
ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote.Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom kt.preukazuje splnenie podmienok účasti:
-v zmysle §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo
-v zmysle §114 ods.1 ZVO čestným vyhlásením, v kt.vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené ver.obstarávateľom a poskytne ver.obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt.čestným vyhlásením nahradil.
2.Ver.obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.
3.Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
-v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, kt.pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, kt.je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 h.,
-počkaním na autentifikačný kód, kt.bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
4.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,čím ver.obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5.Vzhľadom ku skutočnosti, že ver.obstarávateľ v predmetnom ver.obstarávaní využije postup v súlade s ust. § 112 ods.6 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
6.Predmetné ver.obstarávanie nie je zelené ver.obstarávanie,obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.04.2021