Trvanlivé potraviny a nápoje

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb - AVE
  Predpokladaná hodnota:
10.466,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 17:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
09.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb - AVE
IČO: 00632384
Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Adriana Vargová
Telefón: +421 901918565
Fax: +421 424421292
Email: adriana.vargova@cssdubnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trvanlivé potraviny a nápoje
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú trvanlivé potraviny a nápoje, ide o také tovary, ktorých životný cyklus bol prerušený konzervovaním, mrazením, chladením, sušením alebo inou technologickou úpravou, vedúcou k predĺženiu trvanlivosti. Doba spotreby je viac ako 30 dní.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
10 466,15 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 17:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť a odstúpiť od zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.04.2021