Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
850.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.04.2021
  Dátum zverejnenia:
08.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
IČO: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Šimek
Telefón: +421 220292247
Email: simek.michal@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Hlavná adresa(URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; v rámci zadávania tejto zákazky postupuje obstarávateľ v súlade s ust. § 8 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou
Referenčné číslo: 468/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223700-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom "Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou" je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v ŽST Kamenica nad Cirochou. Dôvodom rekonštrukcie je súčasný technický stav nakladacieho a vykladacieho priestoru v ŽST Kamenica nad Cirochou, ktorý nevyhovuje požiadavkám Ozbrojených síl Slovenskej republiky (najmä požiadavke na únosnosť 60 t). Priestor s rozmerom cca 120 m x 20 m medzi čelno-bočnou nakladacou rampou a najbližšou budovou je v súčasnosti nespevnený, neupravený, neodvodnený a nevyhovuje požiadavkám Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Priestor je iba čiastočne osvetlený, pričom jeden zo stĺpov osvetlenia je umiestnený priamo na manipulačnej ploche nakladacieho priestoru. V súčasnosti je spevnená plocha v zlom technickom stave a bez riešeného odvodenia vôd z povrchového odtoku. V blízkosti je vedené kanalizačné potrubie DN 300, ktoré odvádza splaškové vody na čističku odpadových vôd. Vzhľadom na značnú veľkosť plôch, z ktorých je potrebné odviesť vody z povrchového odtoku, správca nesúhlasí so zaústením do tejto kanalizácie. Cieľom stavby je výstavba nakladacieho a vykladacieho priestoru a zároveň jeho úprava na požadovanú únosnosť, ktorá bola stanovená Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Rekonštrukciou sa upraví osvetlenie plochy nakladacieho a vykladacieho priestoru tak, aby osvetlenie pokrylo celú časť manipulačnej plochy. Zároveň sa vybudujú nové prípojky elektrického prúdu pre napájanie techniky a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Priestor bude vybavený uzamykateľnou závorou pre regulovanie a kontrolu vjazdu do nakladacieho a vykladacieho priestoru.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
850 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ŽST Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, kraj Prešovský, katastrálne územie Kamenica nad Cirochou
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou" je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v ŽST Kamenica nad Cirochou. Dôvodom rekonštrukcie je súčasný technický stav nakladacieho a vykladacieho priestoru v ŽST Kamenica nad Cirochou, ktorý nevyhovuje požiadavkám Ozbrojených síl Slovenskej republiky (najmä požiadavke na únosnosť 60 t). Priestor s rozmerom cca 120 m x 20 m medzi čelno-bočnou nakladacou rampou a najbližšou budovou je v súčasnosti nespevnený, neupravený, neodvodnený a nevyhovuje požiadavkám Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Priestor je iba čiastočne osvetlený, pričom jeden zo stĺpov osvetlenia je umiestnený priamo na manipulačnej ploche nakladacieho priestoru. V súčasnosti je spevnená plocha v zlom technickom stave a bez riešeného odvodenia vôd z povrchového odtoku. V blízkosti je vedené kanalizačné potrubie DN 300, ktoré odvádza splaškové vody na čističku odpadových vôd. Vzhľadom na značnú veľkosť plôch, z ktorých je potrebné odviesť vody z povrchového odtoku, správca nesúhlasí so zaústením do tejto kanalizácie. Cieľom stavby je výstavba nakladacieho a vykladacieho priestoru a zároveň jeho úprava na požadovanú únosnosť, ktorá bola stanovená Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Rekonštrukciou sa upraví osvetlenie plochy nakladacieho a vykladacieho priestoru tak, aby osvetlenie pokrylo celú časť manipulačnej plochy. Zároveň sa vybudujú nové prípojky elektrického prúdu pre napájanie techniky a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Priestor bude vybavený uzamykateľnou závorou pre regulovanie a kontrolu vjazdu do nakladacieho a vykladacieho priestoru.

Rekonštrukcia nakladacích a vykladacích priestorov: 3.460 m2
Odlučovač ropných látok: 1 kus
Úprava rozvodov nn: 261 m
Osvetľovacie veže: 3 ks
Kanalizačné potrubia: 274,80 m

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
850 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo len "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uvádza, že verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PODMIENKAM ÚČASTI TÝKAJÚCIM SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy v rozsahu:

1. výkonný pracovník - stavbyvedúci (min. 1 osoba), ktorý musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky odbornej kvalifikácie:
- osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.; v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie):
20 - inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby;
30 - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia;
alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť, v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 01.01.2005, uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia.

Uchádzač je oprávnený preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti aj prostredníctvom viac ako jednej osoby, a to jednej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydaného SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.; v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 20 - inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby a jednej (inej) osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydaného SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.; v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 30 - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia.

2. výkonný pracovník - určené technické zariadenia elektrické (min. 1 osoba), ktorý musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky odbornej praxe a odbornej kvalifikácie:
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám podľa ust. § 26 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.; v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na UTZ elektrických v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.; v znení neskorších predpisov podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia:
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane;
E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny;
alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.

Uchádzač je oprávnený preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti aj prostredníctvom viac ako jednej osoby, a to jednej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeleného bezpečnostným orgánom fyzickým osobám podľa ust. § 26 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.; v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na UTZ elektrických v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.; v znení neskorších predpisov podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia: E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane a jednej (inej) osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeleného bezpečnostným orgánom fyzickým osobám podľa ust. § 26 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.; v znení neskorších predpisov na vykonávanie činností na UTZ elektrických v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.; v znení neskorších predpisov podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia: E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

Pri požadovaných osobách uchádzač predloží:
- podpísaný pracovný životopis alebo ekvivalentný doklad, v ktorom bude uvedený zamestnávateľ,
- požadované osvedčenie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 11:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
I. poschodie
Číslo miestnosti: 149 - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky: s ohľadom na obmedzený počet znakov, identifikácia dokladov, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť za účelom preukázania naplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedená v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 19., bod 19.1.8 súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2. V súlade s ust. § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií v súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej len "IS EVO") (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430061). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok súťaže.

6. Verejný obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr tri (3) pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody uvedená v bode II.2.7) je do šiestich (6) mesiacov odo dňa začatia uskutočňovania predmetu zákazky; úspešný uchádzač je oprávnený a zároveň povinný začať s uskutočňovaním predmetu zákazky po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) odovzdanie staveniska verejným obstarávateľom; (ii) odsúhlasenie harmonogramu postupu prác a technologického postupu prác zo strany verejného obstarávateľa; a (iii) schválenie výluk verejným obstarávateľom za predpokladu, že výluky budú potrebné pre uskutočňovanie predmetu zákazky.

8. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa odporúča, z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

9. Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.04.2021