Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomestského Lučenec

  Zadávateľ:
Mesto Lučenec
  Predpokladaná hodnota:
359.988,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
08.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Čapkovičová
Telefón: +421 907624786
Email: eva.capkovic@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5032
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomestského Lučenec
Referenčné číslo: PLZ_ATL_2021/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho atletického areálu ZŠ L. Novomeského v Lučenci, Rúbanisko II 3079, podľa kritérií Svetovej atletiky (WA), resp. Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) v zmysle technického manuálu, v plošných a materiálových parametroch tak, aby súťažné zariadenie spĺňalo požiadavku budúcej certifikácie vo vzťahu k 300 m bežeckej atletickej dráhe s polyuretánovým povrchom.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, projektová dokumentácia vrátane výkazu výmeru.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
359 988,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Atletický areál ZŠ L. Novomestského v Lučenci, Rúbanisko II 3079, Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom projektovej dokumentácii je riešenie rekonštrukcie jestvujúceho atletického areálu ZŠ L. Novomeského v Lučenci na Rúbanisku II 3079. V areáli sa v súčasnosti nachádza bežecký ovál s troma dráhami, šprintérska rovinka dĺžky 118 m, sektor pre skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, hod oštepom a kriketkou a sektor pre disk a kladivo. Dráha bola už rekonštruovaná v roku 2007. Pribudla im zrekonštruovaná bežecká dráha s polyuretánovým povrchom aj dráha pre skok do diaľky s pieskovým doskočiskom. Aktuálny stav jednotlivých sektorov a samotného športového povrchu je v havarijnom stave a nevyhovuje požiadavkám na kvalitný tréning atlétov a už vôbec nie na usporiadanie pretekov. Povrch dráhy sa rozpadáva, odlepuje od podkladových vrstiev, nemá konštantnú hrúbku, praská celá konštrukčná vrstva, betónové obrubníky sa odklápajú od dráhy.
Rekonštrukciou celého areálu dôjde k úprave a rozšíreniu bežeckého oválu na 4 dráhy s upravením dĺžky dráhy na 300m. Vybuduje sa sektor na skok do diaľky, ktorý pozostáva z dvoch rozbehových dráh a z dvoch doskočíšť s lapačmi piesku. Vybuduje sa sektor pre skok do výšky a hod oštepom. Jednotlivé bežecké dráhy budú lemované betónovými obrubníkmi, v časti doskočišťa sa použijú gumené obrubníky. Povrch bude riešený certifikovaným športovým vodopriepustným povrchom. Predmetom je aj riešenie odvodnenia plochy podpovrchovým drenážovým systémom.
Členenie stavby na objekty:
Športová časť areálu
- SO 01 Bežecká dráha, atletický ovál s rovinkou - 1692,80 m
- SO 02 Sektor skok do diaľky 194,50 m
- SO 03 Sektor pre technické disciplíny 388,31 m
Okolie športového areálu
- SO 04 Terénne úpravy, trávnatá plocha 5064,97 m
- SO 05 Spevnené plochy, chodník zo zámk. dl. 215,81m
- SO 06 Tribúna s plochou z drveného kameniva 86,463 m
- SO 07 Vonkajšie osvetlenie
- SO 08 Oplotenie, posun hranice, dl.: 201,25 m

Športová časť areálu

Športová časť atletického areálu ZŠ L. Novomeského v Lučenci bude rekonštrukciou upravená. Úpravy riešia rozšírenie bežeckého oválu na 4 dráhy s upravením dĺžky dráhy na 300 m v ideálnej stope. Vybuduje sa sektor pre skok do diaľky, ktorý pozostáva z dvoch rozbehových dráh a z dvoch doskočísk s lapačmi piesku. Ďalej sa vybuduje sektor pre skok do výšky a hod oštepom. Jednotlivé bežecké dráhy a plochy pre technické disciplíny budú lemované betónovými obrubníkmi, v časti doskočiska sa použijú gumené obrubníky. Povrch bude riešený certifikovaným športovým vodopriepustným povrchom na báze EPDM hr.: 13 mm, napr. PORPLASTIC SB. Jedná sa o trvale elastický povrch, ľahký na údržbu, farebné prevedenie tehlovo červená. Rieši sa aj odvodnenie plochy podpovrchovým drenážovým systémom do jestvujúcich kontrolných šácht dažďovej kanalizácie, aby dráha čo najdlhšie vydržala. Riešené je to z drenážnych rúr PVC DN 100 mm, ktoré sú obalené v geotextílii a uložené na ílovom lôžku. Pred realizáciou musia byť odstránené stávajúce povrchy, vrátane podkladných vrstiev a betónových obrubníkov s betónovým lôžkom až po zemnú pláň. Rekonštrukciou atletického oválu na ZŠ L. Novomeského v Lučenci, vznikne nové moderné športovisko, na ktorom sa môže rozvíjať atletická základňa mesta Lučenec. Rozšírením dráhy, prebudovaním sektorov skoku do diaľky a výšky podľa navrhovaného riešenia, vybudovaním nového povrchu s certifikátom IAAF, resp. WA vrátane nových konštrukčných vrstiev, bude areál pripravený na usporiadanie kvalitných mládežníckych súťaží atletických disciplín.

Dielo bude vykonané pri dodržaní kritérií Svetovej atletiky (WA) v zmysle technického manuálu, projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne Technických požiadaviek na zhotovenie obstarávaného diela, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený vo výkazoch výmer a v projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
359 988,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 EUR. Podmienky jej zloženia, uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona.
1.2 Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje.
1.3 Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
1.4 Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
1.6 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z.z.). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z.z.) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
1.7 Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že má v súčasnosti oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a doklady, ktoré v zmysle § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov predkladať sú:
- výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí pre uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
1.8V prípade, ak uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom zo zoznamu hospodárskych subjektov, je teda povinný predložiť iba doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) a písm. f), ostatné doklady si verejný obstarávateľ zabezpečí sám z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovnými dokladmi:
A)
podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
B
)podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Požaduje sa predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osoby, ktorá bude zodpovedná za uskutočnenie stavebných prác a plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovník, ktorý sa bude osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňal nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky.
Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozíciách odborných garantov:
B1)Stavbyvedúci min. 1 osoba s odborným zameraním pre inžinierske alebo pozemné stavby
B2)GEODET minimálne 1 osoba s oprávnením autorizovaného geodeta a kartografa na vykonávanie inžinierskej činnosti
C)
podľa § 34 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní - v nadväznosti na § 35 zákona, uchádzač uvedie opatrenia manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
D)
podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní - v nadväznosti na § 36 ZVO uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odsek 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Dôležité doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v tejto výzve v oddiely VI. Doplnkové informácie, časť VI.3) Doplňujúce informácie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A)
Uchádzač musí preukázať, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky výstavba alebo rekonštrukcia atletickej dráhy dĺžky min. 300 m, s polyuretánovým povrchom certifikovaným Svetovou atletikou (WA, resp. IIAF), pričom objem realizovaných prác (kumulatívne) bude minimálne:
350 000,00 EUR bez DPH spolu za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:
obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
obchodné meno a sídlo objednávateľa;
predmet uskutočnených stavebných prác (stručný opis z ktorého bude zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, úprava s polyuretánovým povrchom certifikovaným Svetovou atletikou, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie");
množstvo, objem alebo rozsah plnenia;
celkovú zmluvnú cenu bez DPH;
lehotu poskytovania (obdobie, počas ktorého bola práca poskytovaná);
meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a e-mailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname

K bodu B)
B1)Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením:
-dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie - pozemné stavby, alebo inžinierske stavby, splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte,
-profesijného životopisu stavbyvedúceho so zoznamom realizovaných stavieb, z ktorého bude zrejmá odborná prax pri realizácii min. jednej stavby športového charakteru, ktorej súčasťou bola realizácia polyuretánových povrchov s platným certifikátom WA (IAAF);
-čestným prehlásením stavbyvedúceho, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k dispozícii počas celej doby realizácie stavby
B2)Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením:
- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaného podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentný doklad preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte;
-profesijného životopisu geodeta so zoznamom realizovaných stavieb, z ktorého bude zrejmá odborná prax pri realizácii stavby bežeckých oválov, ktoré boli certifikované Svetovou atletikou WA (IAAF) alebo overené Slovenským atletickým zväzom.
-čestným prehlásením geodeta, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k dispozícii počas celej doby realizácie stavby

K bodu C)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením:
- platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti realizácie stavebných prác (dopravné alebo pozemné stavby), ktorým potvrdí splnenie noriem manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 ZVO.

K bodu D)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením:
- platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie stavebných prác (dopravné alebo pozemné stavby), ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva.
Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 36 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) pred podpisom zmluvy o dielo predloží poistnú zmluvu alebo poistku zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu.
2.Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) pred podpisom zmluvy o dielo, uhradí na účet verejného obstarávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.
3.Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora podľa platnej legislatívy.
4.Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať podľa kritérií Svetovej atletiky (WA), resp. Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Náradie a náčinie, ktorým bude predmet tejto zmluvy vybavený musí mať certifikáciu IAAF.

Bližšie podmienky vykonania zákazky pre nedostatok znakov, sú uvedené v súťažných podkladoch a v zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční na adrese kontaktného miesta: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a môžu sa ho zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky. Verejný obstarávateľ uplatní on-line otváranie ponúk v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia núdzového stavu, ktorý naďalej trvá, ako aj na základe odporúčaní Úradu pre verejné obstarávanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Všetky doklady preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako originály alebo úradne overené kópie.
2.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3.V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
4.Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
5.Uchádzač, subdodávateľ, alebo osoba, ktorej zdroje či kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie so zameraním na jednotlivé subjekty verejného obstarávania a s praktickým návodom na jeho vypĺňanie. Viac informácií ako aj samotný formulár vo formáte .rtf je možné nájsť na webovom sídla Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/jednotny-europsky-dokument603.html.
6.Komunikácia a výmena informácií, vysvetlenia SP vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronického informačného systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO uchádzačom sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html).
7.Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment odoslania/doručenia písomností medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania/doručenia takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. Odoslaním takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO sa písomnosť dostáva do sféry dispozície uchádzača alebo do sféry dispozície verejného obstarávateľa, o čom je notifikovaný IS EVO na jeho emailovú adresu.
8.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie a nie je zamerané na obstaranie inovácií a sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021