Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných odevov a prostriedkov

  Zadávateľ:
Slovenská národná knižnica
  Predpokladaná hodnota:
43.451,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.04.2021
  Dátum zverejnenia:
08.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná knižnica
IČO: 36138517
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Tarabová
Telefón: +421 432451298
Email: olga.tarabova@snk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
Hlavná adresa(URL): http://www.snk.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných odevov a prostriedkov
Referenčné číslo: 202103
II.1.2) Hlavný kód CPV
18110000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup a dodanie osobných ochranných pracovných odevov a prostriedkov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
43 451,23 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 10:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Elektronická aukcia sa nepoužije.
Podrobné informácie a pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky sú uvedené v Podkladoch pre vypracovanie cenovej ponuky, ktoré sú verejne dostupné v profile verejného obstarávateľa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.04.2021