Odvlhčenie suterénu a adaptácia suterénnych priestorov budovy na Nám. J. Herdu 2 v Trnave – I. etapa

  Zadávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Predpokladaná hodnota:
135.132,19 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.04.2021
  Dátum zverejnenia:
08.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
IČO: 36078913
Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Polášová
Telefón: +421 335565153
Email: viera.polasova@ucm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ucm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odvlhčenie suterénu a adaptácia suterénnych priestorov budovy na Nám. J. Herdu 2 v Trnave – I. etapa
Referenčné číslo: OR_01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214400-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou suterénnych priestorov objektu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nachádzajúcom sa na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
135 132,19 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232450-1
45262600-7
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu súp. č. 577 / orient. č. 2, 917 01 Trnava,
Katastrálne územie Trnava: 3547/45; 3547/48; 3547/50; 3547/43; 3547/44; 3547/46; 3547/51
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je odvlhčenie a čiastočná rekonštrukcia suterénnych priestorov hlavnej budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave nachádzajúcej sa v Trnave na Nám. J. Herdu 2 . Realizácia predmetu zákazky sa uskutoční podľa prílohy B.1 súťažných podkladov, pričom záručná doba je uvedená v časti B.3 súťažných podkladov po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia a odovzdania diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
135 132,19 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") .
2. Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
4. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať taktiež:
a) vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
b) čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
c) informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ si tento zápis overí v súlade s § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
6. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, preukazuje za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, preto je potrebné doklady predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením nasledovných dokladov:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
4. Splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením, pričom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že uchádzač alebo záujemca rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením stanovené verejným obstarávateľom a je schopný túto skutočnosť preukázať, t. j. že spĺňa všetky verejným obstarávateľom určené podmienky účasti a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením nahradil.
5. Uchádzač alebo záujemca, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté a zároveň nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 40 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň štandardov požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní pre podmienku účasti podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
1. Podmienkou účasti je predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým uchádzač preukáže zrealizované stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to v celkovej hodnote vo výške najmenej 400 000,00 € bez DPH. V prípade, že uchádzač realizoval stavebné práce v inej mene ako v mene Euro, údaje uvedené v potvrdeniach je potrebné prepočítať na menu Euro podľa aktuálneho kurzu danej meny v Eur stanoveného Európskou centrálnou bankou v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú práce súvisiacich s realizáciou a rekonštrukciou stavieb, budov občianskej vybavenosti alebo uskutočnenie stavieb nebytových budov a pod. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa.
Predložený zoznam požadovaný verejným obstarávateľom bude obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, vrátane kontaktných údajov odberateľa, prostredníctvom ktorých môže verejný obstarávateľ overiť predložené informácie,
- sídlo odberateľa;
- stručný opis plnenia predmetu zákazky;
- zmluvnú cenu a konečnú cenu realizácie predmetu zákazky;
- zmluvnú lehotu plnenia.
Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov je najmä preukázanie skutočnosti, že uchádzač je technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

2. Minimálna úroveň štandardov požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní pre podmienku účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienkou účasti je predloženie dokladov preukazujúcich zabezpečenie realizácie stavebných prác, ktoré sú
predmetom zákazky, osobami s dostatočnými odbornými znalosťami.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť:
-platné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, alebo adekvátny ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého je oprávnený vykonávať požadovanú odbornú spôsobilosť v krajine svojho sídla;
-profesijný životopis stavbyvedúceho, prostredníctvom ktorého preukazuje stavbyvedúci odborné skúsenosti s realizáciou stavieb obdobného charakteru, pričom verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax v rozsahu minimálne 5 rokov v oblasti riadenia stavieb,
-uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky počas realizácie predmetu zákazky.
Odôvodnenie:
Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené plnením a riadením stavebných prác majú zodpovedajúcu odbornú prax a dostatočnú kvalifikáciu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa úspešný uchádzač zaväzuje na dobu realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava
prízemie - zasadacia miestnosť: Z 0.3
Vzhľadom na pandemickú situáciu bude vstup na otváranie ponúk umožnený zástupcom uchádzača len za dodržania aktuálne platných protiepidemiologických opatrení nariadených v čase otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Môže sa ho zúčastniť len ten uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou úspešnej komunikácie v IS EVO je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady na používanie IS EVO. Podrobná špecifikácia požiadaviek na technické vybavenie ako aj ďalšie detaily súvisiace s využívaním IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk).
2. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v IS EVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe ani prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
3. Ponuky predkladajú uchádzači elektronicky prostredníctvom IS EVO. Informácie súvisiace s predkladaním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovaných dokladov, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. V prípade, že uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu (JED) verejný obstarávateľ dáva možnosť uchádzačovi vyplniť v JED len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED.
6. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.
7. Plynutie zákonných lehôt je, v prípade elektronickej komunikácie, odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
9. Uzatvorená zmluva bude mať písomnú formu.
10. Lehota na poskytnutie súčinnosti pri uzatvorení zmluvy podľa § 114 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je do desiatich pracovných dní odo dňa písomného vyzvania zo strany verejného obstarávateľa.
11. Vo verejnom obstarávaní sa aplikuje sociálny aspekt, a to vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy. Úspešný uchádzač - zhotoviteľ má povinnosť zamestnať, podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), na dobu realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.04.2021