Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

  Zadávateľ:
Mesto Handlová
  Predpokladaná hodnota:
321.194,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Handlová
IČO: 00318094
Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
Slovensko
Kontaktná osoba: Juraj Šikula
Telefón: +421 948524475
Email: handlova@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5167
Hlavná adresa(URL): www.handlova.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Referenčné číslo: 002/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová.

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:

Časť 1 - Hlavný prevádzkový objekt, spevnené plochy a dopravné riešenie;
Časť 2 - Detské ihrisko.

Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
321 194,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.
Časť č.: 1 Hlavný prevádzkový objekt, spevnené plochy a dopravné riešenie
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica Savina, pozemky C-KN č. 1371/64 a C-KN č. 1373, Handlová.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa v časti 1 sú stavebné práce na objekte zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou POINTARCH spol. s r.o..

Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
311 873,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva na príslušnú časť predmetu zákazky nadobudne účinnosť až po kumulatívnom splnení: (i) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu tohto verejného obstarávania, poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (ii) zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa.

S ohľadom na obmedzený počet znakov sú tieto doplňujúce informácie ďalej uvedené aj v bode VI.3 tohto oznámenia.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Časť č.: 2 Detské ihrisko
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica Savina, pozemky C-KN č. 1371/64 a C-KN č. 1373, Handlová.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa v časti 2 je vybudovanie detského ihriska pri objekte zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku III Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 320,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva na príslušnú časť predmetu zákazky nadobudne účinnosť až po kumulatívnom splnení: (i) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu tohto verejného obstarávania, poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (ii) zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa.

S ohľadom na obmedzený počet znakov sú tieto doplňujúce informácie ďalej uvedené aj v bode VI.3 tohto oznámenia.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač môže preukázať podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. V súlade s ust. § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu využitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:
-podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. v rozsahu podľa ust. § 10 ods. 4 zákona o registri trestov.
Ak v prípade technických problémov nebude možné získať dokumenty uvedené v bode 2 z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie príslušného dokumentu (v prípade, ak uchádzač nebude zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo ak nepredloží jednotný európsky dokument).

3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje o obom častiam predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk v Úradnom vestníku Európskej únie.

Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje len na Časť 1 Hlavný prevádzkový objekt, spevnené plochy a dopravné riešenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní iba pre Časť 1 Hlavný prevádzkový objekt, spevnené plochy a dopravné riešenie predmetu zákazky.

Uchádzač v ponuke predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania pričom uvedie zoznam zákaziek, ktorými preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 300 000 EUR bez DPH (slovom: tristotisíc EUR bez DPH). Verejné obstarávanie je vyhlásené dňom uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania vedeného Úradom pre verejné obstarávanie.

Uchádzač je oprávnený (nie však povinný) preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom viacerých zákaziek, aj prostredníctvom jednej zákazky.

V zozname uskutočnených stavebných prác uchádzač uvedie minimálne nasledovné informácie:
a)identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b)názov a stručný opis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených stavebných prác (rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),
c)cena uskutočnených stavebných prác v EUR bez DPH,
d)lehota v ktorej boli uskutočnené stavebné práce,
e)meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

V prípade, že začiatok alebo koniec stavebných prác, ktoré realizoval uchádzač nespadá do rozhodného obdobia, uchádzač vyčísli cenu stavebných prác v EUR bez DPH, realizovaných len v rozhodnom období. V prípade, ak uchádzač realizoval stavebné práce ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaných stavebných prác ním samotným.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 12:00
Miesto: Účasť na dištančnom otváraní ponúk bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

Otváranie ponúk sa uskutoční bez fyzickej prítomnosti uchádzačov, dištančnou (on-line) formou prostredníctvom videokonferenčného hovoru nástrojom MS Teams.

Bližšie informácie sú uvedené v bode 23 "Otváranie ponúk" súťažných podkladov, uverejnených v profile verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v bode 23 "Otváranie ponúk" súťažných podkladov, uverejnených v profile verejného obstarávateľa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s ust. § 112 ods. 6 (druhá veta) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
Elektronická aukcia sa nepoužije.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži sa bude v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej ako IS EVO) (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/ alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

Verejný obstarávateľ je oprávnený doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr tri (3) dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky.
Časť 1 Hlavný prevádzkový objekt, spevnené plochy a dopravné riešenie: 4.000,00 EUR
Časť 2 Detské ihrisko: nevyžaduje sa zábezpeka;
Bližšie informácie o zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

S ohľadom na obmedzený počet znakov v oddieli II.2.14) verejný obstarávateľ na tomto mieste dopĺňa, že:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na príslušnú časť predmetu zákazky s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Riadiacim orgánom neumožnia financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021