Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi

  Zadávateľ:
Slovenská národná knižnica
  Predpokladaná hodnota:
48.914,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná knižnica
IČO: 36138517
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ranto
Telefón: +421 432451288
Email: lubos.ranto@snk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
Hlavná adresa(URL): https://www.snk.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
Referenčné číslo: 202102
II.1.2) Hlavný kód CPV
71317200-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
48 914,40 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Miestom plnenia predmetu zákazky sú nasledovné objekty:
a) Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin,
b) Areál Konzervačného a digitalizačného centra (t. j. budova č. 1, 2 a 3), Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky,
c) Literárne múzeum, M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin,
d) Areál kaštieľa Diviaky (t. j. budova kaštieľa a budova koniarne), Matičná 23, 039 01 Diviaky,
e) Areál Slovanského múzea A. S. Puškina (t. j. budova múzea, administratívna budova a prevádzková budova), Brodzany 159, 958 42 Brodzany.

Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021