SOŠ Fiľakovo – Rekonštrukcia sociálnych zariadení

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
  Predpokladaná hodnota:
89.157,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
IČO: 37890069
Kalinčiakova 1584/8 , 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Attila Varga
Telefón: +421 474511970
Email: varga@technifi.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SOŠ Fiľakovo – Rekonštrukcia sociálnych zariadení
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232150-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce na jestvujúcich rozvodov pitnej vody teplej, studenej a cirkulácie, výmenou za nové. Cieľom rekonštrukcie jestvujúcich rozvodov pitnej vody je znížiť energetickú náročnosť budovy na prípravu TUV. Rekonštruovať sa budú ležaté rozvody vedené v teplovodnom kanály od existujúceho zdroja tepla a kompletne všetky rozvody v časti telocvične a šatní. Pri tejto rekonštrukcii v časti telocvične rozvodov pitnej vody dôjde k rekonštrukcii oceľových pozinkovaných rozvodov v stenách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy na predkladanie ponúk, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
89 157,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zamerané na sociálne aspekty.
Ďalšie informácie sú zverejnené cez elektronický systém Josephine, adresa https://josephine.proebiz.com/.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021