Sociálne prevádzková budova MES Oravský Podzámok

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
205.693,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lazorík Ph.D.
Telefón: +421 484344244 / 917851112
Fax: +421 484344191
Email: martin.lazorik@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11268/summary
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sociálne prevádzková budova MES Oravský Podzámok
Referenčné číslo: 1446/2021/220
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262700-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
V súčasnosti sa na manipulačno- expedičnom drevosklade v Oravskom Podzámku nachádza sociálne prevádzková budova (ďalej len SPB) z drevostavby typu Likusák, ktorej technický stav nevyhovuje pôvodným účelom a dnešným štandardom. Preto verejný obstarávateľ pristúpil k stavbe novej SPB, ktorá bude umiestnená na pôvodnom mieste. Samotnej výstavbe bude predchádzať odstránenie pôvodnej budovy a jej umiestnenie na skládku. Nová SPB je navrhnutá z modulových buniek (napr. TOUAX) 8 buniek (4+4 oproti sebe) ako prízemná a bude obsahovať kanceláriu pre THP, miestnosť pre strážnu službu (alt. príručný sklad), kotolničku na spaľovanie dreva, dennú miestnosť, šatňu pre robotníkov, hygienickú bunku a bunku pre upratovačku s WC pre ženy. Tieto priestory budú prístupné z dvoch vstupov. Jeden vstup bude slúžiť pre THP a druhý pre skladových robotníkov. Objekt bude založený plošne, na základových pásoch z prostého betónu C 16/20-X0 s minimálnou hĺbkou v nezamrzenej hĺbke 1100 mm. Nosná konštrukcia objektu je zložená z 8 prefabrikovaných modulov TOUAX o pôdorysných rozmeroch 2,435 x 6,055 m, výška modulov je 3,35 m. Objekt sa bude nachádzať podľa kvalifikácie STN 1991-1-3/NA1 v 3. zóne je 2,25 kN/m2. Požiadavky na požiarnu odolnosť objektu sú pre obvodové steny REI 60 (o i) ef, steny z interiérovej strany -R 60 (i o) / REW 45 (i o) / REI 30 (i o), strop a podlaha REI 45. Kanalizačná prípojka bude odvádzať splaškové odpadové vody zo zdravotno-technických zariaďovacích predmetov navrhovaného objektu do nepriepustnej prefabrikovanej železobetónovej žumpy o užitočnom objeme 12,0 m. Kanalizačná prípojka je navrhnutá z potrubia PVC DN 160 mm a DN 200 mm tesneného gumovými prúžkami. Dažďová kanalizácia bude zaústená do existujúcej kanalizácie. Vodovodná prípojka bude zásobovať navrhnutú SPB pitnou vodou potrubím HDPE PE 100 SDR 11 PN16 d 32x3,0 DN25(1) z existujúcej novovybudovanej vodomernej šachte požiarneho vodovodu, ktorá je osadená v blízkosti staveniska. SPB bude napojená na elektrickú energiu zemným káblom CYKY 4B x 16 mm z existujúcej elektrickej skrine RIS, ktorá je osadená v tesnej blízkosti navrhovaného objektu pri hlavnom vstupe.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
205 693,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223800-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Oravský Podzámok 288/8, Oravský Podzámok
II.2.4) Opis obstarávania
Sociálne prevádzková budova je navrhnutá z modulových buniek ( napr. TOUAX s.r.o.) 8 buniek (4+4 oproti sebe)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
205 693,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm. a) - záujemca/uchádzač nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani
člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
§ 32 ods.1 písm. b) - záujemca/uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. c) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. d) - záujemca/uchádzač nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku.
§ 32 ods.1 písm. e) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
§ 32 ods.1 písm. f) - záujemca/uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. g) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
§ 32 ods.1 písm. h) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona. Splnenie
podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 alebo § 114 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným
európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené
Jednotným európskym dokumentom alebo predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods.
zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa!
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa!
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zákona zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác.
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky uchádzač preukazuje zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v minimálnom objeme 200 tis. € bez DPH. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.

V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/ referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období.
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky:
5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 10:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11268/summary. Ponuky sa budú
predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE,
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému
JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID), alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla
firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021