Motorová nafta do nádrží 2021

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
725.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mrázová
Telefón: +421 456945157
Email: zuzana.mrazova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Motorová nafta do nádrží 2021
Referenčné číslo: CS SVP PR 940/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty do nádrží verejného obstarávateľa, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle platnej normy STN EN 590+A1, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a opisu predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
725 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sklad pohonných hmôt 11301 nachádzajúcisa v plávajúcom zariadení Gbely v areáli SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Odštepný závod Bratislava, Vlčie hrdlo 82, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty do nádrží verejného obstarávateľa, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle platnej normy STN EN 590+A1 a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a opisu predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
725 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v bode 5.1 súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a písm. m) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre nedostatok znakov v tomto formulári sú kompletné podmienky účasti ako aj požiadavky na ich preukázanie uvedené v prílohe číslo 4 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nedisponuje technickým zabezpečením, s využitím ktorého by vedel online otvoriť ponuky a sprístupniť ich elektronicky uchádzačom v rozsahu podľa § 52 ods. 3 Zákona o VO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 05.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadacej miestnosti v sídle verejného obstarávateľa na adrese Radničné námestie 8 Banská Štiavnica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 35.000 EUR. Banková záruka alebo poistenie záruky musí byť súčasťou elektronickej ponuky. Písomný originál bankovej záruky alebo poistenia záruky musí byť doručený verejnému obstarávateľovi do podateľne. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
4) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
5) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu(GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
6) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v bode 24.5 súťažných podkladov.
7) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie inštitútu zmluvných pokút uvedených v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.04.2021