Služby BOZP, prehliadok a skúšok TZ A VZ

  Zadávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
391.154,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Jombík
Telefón: +421 220824608
Email: peter.jombik@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9262
Hlavná adresa(URL): https://www.vszp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotné poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby BOZP, prehliadok a skúšok TZ A VZ
Referenčné číslo: 04/2021 PJ
II.1.2) Hlavný kód CPV
71317200-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy o vykonávaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany (pre 1. časť) a Zmluvy o vykonávaní pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení a vyhradených technických zariadení (pre 2. časť) v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej predmetom bude činnosť v týchto oblastiach v rozsahu, ktorý je určený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
391 154,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vykonávanie činnosti zameraných na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany (BOZP, OPP a CO) na pracoviskách VšZP, a.s.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
75251110-4
71317200-5
75222000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na celom území Slovenskej republiky, podrobne uvedené v zmluve.
II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti, spojené so zabezpečením ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a civilnej ochrany (ďalej len CO) v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane spracovania, vedenia a aktualizácie súvisiacej dokumentácie, podrobne uvedený v zmluve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
192 132,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vykonávanie činnosti zameraných na vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok tech. zariadení a vyhradených tech. zariadení (OPaOS VTZ a TZ) na pracoviskách VšZP, a.s.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71632000-7
71356100-9
71630000-3
71631430-3
90915000-4
50413100-4
50531200-8
50711000-2
65210000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na celom území Slovenskej republiky, podrobne uvedené v zmluve.
II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) technických zariadení (ďalej len TZ) a vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ) v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane spracovania, vedenia a aktualizácie súvisiacej dokumentácie, podrobne uvedený v zmluve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
199 021,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti stanovené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2021 10:30
Miesto: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk je verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9262 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty.
2. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
3. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky sa budú predkladať podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
4.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky postupuje podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ . Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v
pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo
- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla.
6.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8.Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
9.Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
10. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 9.000,- € pre časť 1 a 9.000,- € pre časť 2 . Podrobnosti jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.04.2021