Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) vo vybraných okresoch v pôsobnosti BBSK - výkon stavebného dozoru

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
11.545,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Hlavná adresa(URL): http://www.bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) vo vybraných okresoch v pôsobnosti BBSK - výkon stavebného dozoru
Referenčné číslo: 07971/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71315300-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb výkonu stavebného dozoru (SD) pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác pre nasledovné stavby:
- Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom
- Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Revúca a Rimavská Sobota
- Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec a Poltár
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
11 545,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

2. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021