Nákup zberných nádob na kuchynský odpad a kompostérov

  Zadávateľ:
Mesto Fiľakovo
  Predpokladaná hodnota:
90.719,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Fiľakovo
IČO: 00316075
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dáša Paszkiewiczová
Telefón: +421 474381011
Fax: +421 47381001
Email: mesto@filakovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.filakovo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5022
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup zberných nádob na kuchynský odpad a kompostérov
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34928480-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup 12 ks nádob na kuchynský odpad (240l) a 1379 ks kompostérov (600l) .
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
90 719,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39234000-1
44619000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fiľakovo, Družstevná 50/D
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup 12 ks nádob na kuchynský odpad (240l) a 1379 ks kompostérov (600l) .
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
90 719,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Environmentálny fond
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kúpna zmluva sa uzavrie s odkladným účinkom, t.j. zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o poskytnutie NFP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 09:30
Miesto: Fiľakovo, Radničná 25, kancelária č. 101
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Envirinmentálneho fonfu.
Kúpna zmluva sa uzavrie s odkladným účinkom, t.j. zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o poskytnutie NFP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021