Náhradné diely na nadstavby - FAUN VIAJET 6R/LM-X

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
1.425,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 11:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.04.2021
  Dátum zverejnenia:
07.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Anetová
Telefón: +421 326509311
Email: sctsk@sctsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Náhradné diely na nadstavby - FAUN VIAJET 6R/LM-X
Referenčné číslo: SC/2021/851
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov na zametaciu nadstavbu FAUN VIAJET 6R/LM-X, č. nadstavby: 3463049, r.v. 2011 na vozidlo Mercedes. Náhradné diely obsahujú: Wasserpumpe (vodné čerpadlo), Druckregler (regulátor tlaku), Manometer. Cenovú ponuku je potrebné predložiť za celý predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 425,80 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom systému EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021