Výstavba materskej školy v obci Kuzmice

  Zadávateľ:
Obec Kuzmice
  Predpokladaná hodnota:
511.300,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.04.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kuzmice
IČO: 00331643
Hlavná 286/126 , 07612 Kuzmice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Vincej
Telefón: +421 566685491
Email: obec@kuzmice.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6336
Hlavná adresa(URL): http://www.kuzmice.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
INITED s.r.o.
IČO: 47420545
Gorkého 7 , 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Bajužíková
Telefón: +421 907903482
Email: initedvo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba materskej školy v obci Kuzmice
Referenčné číslo: PL1-P/2021-Ku-MS
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s výstavbou materskej školy.
Objektová skladba:
SO 01 HLAVNÝ OBJEKT PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE (práce na dokončenie)
SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY
SO 03 OPLOTENIE
SO 04 ÚPRAVA JESTVUJÚCEJ KANALIZÁCIE
SO 05 EXTERIÉROVÉ HRACIE PLOCHY
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane špecifikácie sú podrobne uvedené v časti B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny (projektová dokumentácia, výkaz výmer).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
511 300,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie obce Kuzmice - objekt materskej školy (parcela č.645/1)
II.2.4) Opis obstarávania
V rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (príloha k súťažným podkladom)
V čase vyhlásenie verejného obstarávania je stavba v štádiu rozostavanosti.
Verejný obstarávateľ upovedomuje, že so zhotoviteľom už uskutočnených stavebných prác na stavbe má vysporiadané záväzky, vyplývajúce z uzavretej zmluvy o dielo zo dňa 23.03.2018, rozostavaná stavba bola odovzdaná verejnému obstarávateľovi protokolárne, stavenisko nie je zaťažené právami tretej osoby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
511 300,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje (kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1)(kód projektu v ITMS2014+ : 312061X249)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
1.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm.
c) uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke
nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania
alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom,
miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu
alebo
2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
2.1 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo
3. podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho
subjektu,že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie
3.2 Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy alebo
4.podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením dokladov podľa:
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní sa preukazuje zoznamom, ktorý musí obsahovať:
- zákazky na stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky ktoré budú kumulatívne v minimálnej hodnote 510 000,00 Eur bez DPH, pričom za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považuje:
- uskutočnenie stavebných prác - výstavba/rekonštrukcia pozemných stavieb.
V prípade, ak v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, musí byť z dokladu (referencia/potvrdenie) zákazky pre objektívne
posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác uskutočnených pre výstavbu/rekonštrukciu
pozemných stavieb.
Mena pre cenu: EUR. Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné
posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne. Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskej centrálnej banky na daný rok, ku ktorému sa doklad (referencia/potvrdenie) viaže a uviesť ako bola vypočítaná.
Ak sa uskutočnenie stavebných prác uvedené v doklade (referencia/potvrdenie) viaže na viac rokov ako je rozhodné
obdobie, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie údaj - cenu stavebných prác za celé obdobie počas uskutočnenia zákazky a cenu stavebných prác za rozhodné obdobie.

Uchádzač môže pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 34 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní určené podľa tohto oddielu môže uchádzač predbežne nahradiť:
- jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V rámci zadávania podlimitnej zákazky verejný obstarávateľ uplatňuje inštitút podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní, aby rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky uskutočňoval sám uchádzač alebo člen skupiny
dodávateľov.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky (podstatné práce) uskutočnil sám uchádzač, alebo člen skupiny dodávateľov (s ohľadom na technické riešenie, zložitosť, a špecifickosť) a rozhodujúcu
časť plnenia predmetu zákazky (podľa neoceneného výkazu výmer) vecne vymedzuje v rozsahu: SO 01 - Hlavný objekt predškolské zariadenie (práce na dokončenie)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ uplatňuje odkladaciu klauzulu, pre nadobudnutie účinnosti uzavretej zmluvy o dielo, ktorá spočíva v kladnom výsledku kontroly dokumentácie verejného obstarávania.
V prípade, ak nebude verejnému obstarávateľovi doručené oznámenie o kladnom výsledku administratívno finančnej
kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom NFP alebo iným orgánom oprávneným na takúto
kontrolu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy, pokiaľ nedošlo k jej plneniu.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP.
Verejný obstarávateľ pri plnení zmluvy uplatňuje "sociálny aspekt" - podrobne v súťažných podkladov časť. C - prílohy - návrh zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.05.2021 10:30
Miesto: on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v
zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (verejný obstarávateľ nepoužije el. aukciu).
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručovania sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi: -
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje v zadávaní zákazky zloženie zábezpeky vo výške 15 000 Eur. Podmienky a spôsob zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v časti A1.súťažných podkladov - bod. 16
7. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11519/summary, čím
verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje "sociálny aspekt" - podrobnosti uvedené v prílohe súťažných podkladov - návrh zmluvy o dielo.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.04.2021