ZAKÚPENIE NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU S HYDRAULICKÝM ŽERIAVOM A HÁKOVÝM NOSIČOM KONTAJNEROV

  Zadávateľ:
BBF elektro s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
220.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.04.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BBF elektro s.r.o.
IČO: 36177245
Radlinského 17/B, 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Birošová
Telefón: +421 915990701
Email: birosova@bbfelektro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektroenergetika
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ZAKÚPENIE NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU S HYDRAULICKÝM ŽERIAVOM A HÁKOVÝM NOSIČOM KONTAJNEROV
Referenčné číslo: 2021/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je dodanie viacúčelového technologického vozidla - Nákladný automobil s hydraulickým žeriavom a hákovým nosičom kontajnerov. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
220 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42414410-8
42410000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Poráč - Poráčska dolina,
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie viacúčelového technologického vozidla - Nákladný automobil s hydraulickým žeriavom a hákovým nosičom kontajnerov. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
220 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP sa táto zmluva od počiatku zrušuje a verejné obstarávanie sa bude v prípade možnosti opakovať.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-CLLD-P826-511-005
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program. Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené osobou podľa § 8 na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o
verejnom obstarávaní.
Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO sa uskutoční na adrese: BBF elektro, s. r. o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola z hodnotenia vylúčená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ v súlade s § 112, ods. 6 zákona rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

Dodávateľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku v zmysle Zmluvy o NFP.

Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe, súťažné podklady sú prístupné v systéme IS
EVO. Doklady a dokumenty požadované vo výzve na predkladanie ponúk a podľa týchto súťažných podkladov, sú všetky predkladané v systéme EVO elektronicky.
Pre splnenie podmienok komunikácie v systéme EVO je potrebné aby každý záujemca, ktorý prejaví záujem o účasť vo
verejnom obstarávaní si riadne preštudoval príručky verejne prístupné na stránke:
http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-/prirucky-a-odporucania-pre-system-evo-5f7.html,
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.04.2021