Rekonštrukcia chodníkov ul. Potočná č.6-24 a ul. Vodná č.24-33

  Zadávateľ:
Mesto Prešov
  Predpokladaná hodnota:
13.305,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.04.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Gajdoš
Telefón: +421 513100105
Fax: +421 517733665
Email: andrej.gajdos@presov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia chodníkov ul. Potočná č.6-24 a ul. Vodná č.24-33
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233161-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rekonštrukcia chodníkov. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
13 305,64 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Podmienky účasti
Týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Podmienky účasti sa preukazujú naskenovanými dokladmi a to: dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; a čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podmienky účasti možno preukázať resp. požadované doklady môže uchádzač nahradiť zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu týkajúce sa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Spôsob vyhodnocovania ponúk
Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača resp. ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uskutočňovaného formou prieskumu trhu uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky na predmet zákazky alebo podmienky účasti. Na vyhodnotenie ponúk sa primerane použije § 53 zákona a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa primerane použije § 40 zákona. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom vylúčenie alebo výsledok vyhodnotenia ponúk.

Obsah ponuky
1. Doklady týkajúce sa splnenia požadovaných podmienok účasti iba v prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a to okrem zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR.
2. Ocenený výkaz výmer.

Zmluva
Zmluva, ktorá je prílohou tejto výzvy obsahuje obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s návrhom zmluvy, ktorú predkladá uchádzačom verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto konkrétnej zákazky. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoj súhlas s návrhom tejto zmluvy v celom jej rozsahu a bez výhrad, preto vyplnený návrh zmluvy nie je potrebné predkladať do ponuky. Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre účely prieskumu trhu vedúceho k uzavretiu zmluvy, avšak verejnému obstarávateľovi z prieskumu trhu nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy alebo vystavenie objednávky.

Komunikácia
Verejný obstarávateľ určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční iba elektronicky, a to iba prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO VER. 18.0, ktorého webová adresa je uvedená v odseku I.3) tejto výzvy.
Na ponuky doručené prostredníctvom iného komunikačného rozhrania alebo doručené mailom alebo doručené písomne prostredníctvom pošty resp. iného doručovateľa alebo doručené po lehote na predkladanie ponúk nebude verejný obstarávateľ prihliadať a budú vylúčené z tohto verejného obstarávania.
Príručky, videonávody, často kladené otázky a všetky potrebné informácie týkajúce sa komunikačného rozhrania sú zverejnené na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť výnimku z tejto komunikácie iba v prípade, ak vybranému záujemcovi nie je možné odoslať výzvu na predkladanie ponúk cez IS EVO VER. 18.0, pretože záujemca v čase odoslania výzvy nie je ešte registrovaný a validovaný v tomto informačnom systéme. V tomto výnimočnom prípade zašle verejný obstarávateľ vybranému záujemcovi výzvu mailom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.04.2021