Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
3.173,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.04.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Podhorská
Telefón: +421 326555865
Email: zuzana.podhorska@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke
II.1.2) Hlavný kód CPV
42500000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Inštalácia a montáž klimatizačnej jednotky (multisplit - 2 stropné kazetové jednotky) v zasadačke administratívnej budovy TSK v Trenčíne z dôvodu prehrievania interiéru v letných mesiacoch. Uvedená miestnosť (cca 100 m2) sa používa na rokovania a pracovné stretnutia. Južná orientácia okien z jednej strany miestnosti v letných mesiacoch spôsobuje nekomfortné zvýšenie teploty v uvedenom priestore.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 173,15 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom vyhodnotení ponúk na predmet zákazky.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH na predmet zákazky.
Pre účely EA bude aukčným kritériom najnižšia celková cena za predmet zákazky, vyjadrená v EUR s DPH.
Po úvodnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní (prostredníctvom notifikačného e-mailu) k účasti na EA. Predmetný e-mail im bude zaslaný najneskôr dva pracovné dni pred spustením EA, a to na e-mailovú adresu, ktorú uchádzači uvedú do registračného formulára pri svojej registrácii do systému EVO.
Uchádzači postupujú podľa inštrukcií uvedených v pozvánke a v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Systém EVO zobrazí formulár príslušnej EA a súvisiace informácie. Uchádzač si je povinný dôsledne preštudovať informácie o podmienkach EA, postupovať v súlade s príručkami a odporúčaniami pre systém EVO zverejnenými na stránke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.04.2021