Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.233.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula
Telefón: +421 220292654
Email: mikula.miroslav@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/pzakazky/9090/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel
Referenčné číslo: S5599/2021-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Nákup nových náhradných dielov toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV") v
počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených podrobne v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 233 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Náhradné diely vákuových toaliet typu EVAC a vodného hospodárstva ŽKV
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika - miesta skladov obstarávateľa. Bližšie špecifikované v
súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka nových náhradných dielov vákuových toaliet typu EVAC a vodného hospodárstva ŽKV, ktoré sú súčasťou
systémov železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 643 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné
uchádzačom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch v profile -
https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-zakaziek/detail/dokumenty/431005
Časť: 2
II.2.1) Názov
Náhradné diely vákuových toaliet typu GLOVA a vodného hospodárstva ŽKV
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika - miesta skladov obstarávateľa. Bližšie špecifikované v
súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka nových náhradných dielov vákuových toaliet typu GLOVA a vodného hospodárstva ŽKV, ktoré sú súčasťou
systémov železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
994 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné
uchádzačom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch v profile -
https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-zakaziek/detail/dokumenty/431005
Časť: 3
II.2.1) Názov
Náhradné diely vákuových toaliet typu SEMVAC a vodného hospodárstva ŽKV
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika - miesta skladov obstarávateľa. Bližšie špecifikované v
súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka nových náhradných dielov vákuových toaliet typu SEMVAC a vodného hospodárstva ŽKV, ktoré sú súčasťou
systémov železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 596 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné
uchádzačom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch v profile -
https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-zakaziek/detail/dokumenty/431005
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO. V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.2 Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym
dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.1.6) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných
systémov verejnej správy.
Upozornenie: Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra
trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.2.1) V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač preukáže ekonomické a finančné postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
III.1.2.2) Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah, pričom uchádzač pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia postupuje podľa
§ 33 ods. 2 ZVO.
III.1.2.3) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi
uvedenými v časti A.1 v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
III.1.2.4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia spoločne.
III.1.2.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym
dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
- uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- uchádzač nie je v nepovolenom debete
- jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá
vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) V zmysle § 34 ods.1 písm. a) ZVO - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam dodávok tovaru vypracuje záujemca. Odporúčaný vzor tvorí Prílohu č. 4 k SP.
III.1.3.2) V zmysle § 34 ods. 1 písm. m) ZVO - opisom tovaru, ktorý sa má dodať.
III.1.3.3) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi
uvedenými v časti A.1 SP, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií
podľa § 12 ZVO).
III.1.3.4) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
III.1.3.6) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.3.7) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,
uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.8) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
III.1.3.9) V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR
použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného
kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2021 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1) obstarávateľ požaduje preukázať zoznamom dodávok tovaru, že uchádzač za určené obdobie (v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania) dodal tovar zhodný alebo podobný ako je predmet zákazky minimálne vo výške 200 000,00 € slovom dvestotisíc EUR bez DPH.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.2) obstarávateľ požaduje predložiť opis jednotlivých komponentov z
ktorých je zložená vákuová toaleta, ktorý bude obsahovať minimálne názov predmetného komponentu, ich umiestnenie,
počet, prípadne ďalšie informácie v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky pre časť č. 1 predmetu zákazky s názvom Náhradné diely vákuových
toaliet typu EVAC a vodného hospodárstva ŽKV je 20 000,00 Eur slovom dvadsaťtisíc Eur; pre časť č. 2 predmetu
zákazky s názvom Náhradné diely vákuových toaliet typu GLOVA a vodného hospodárstva ŽKV je 20 000,00 Eur slovom
dvadsaťtisíc Eur a pre časť č. 3 predmetu zákazky s názvom Náhradné diely vákuových toaliet typu SEMVAC a vodného
hospodárstva ŽKV je 20 000,00 Eur slovom dvadsaťtisíc Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Podľa súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na
predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z
právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v
krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 04.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2021 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie a zároveň predloží kópiu výpisu z obchodného registra uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.7 ZVO.
VI.3.2) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom IS ÚVO s názvom IS EVO ver.
18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom sú na
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.3) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronicky podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1),
III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre VO (JED). Uchádzač
vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel
vyplniť iné odd. časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia SP. Bližšie informácie sú uvedené v
časti A.2 SP.
VI.3.5) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahr. JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z VO.
VI.3.6) Doručovanie podaní v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie žiadosti, ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk. VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadne všetkým
doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo úprava SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v
oznámení o vyhlásení VO alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako
elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/dokumenty/431005. Na uvedenom linku obstarávateľ zverejňuje časti SP ako aj časti príp. inej
poskytnutej sprievodnej dokumentácie v súboroch v editovateľných formátoch na linku, ktoré je potrebné záujemcom
vyplniť k predloženiu ponuky.
VI.3.9) Obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.3.10) Nejedná sa o zelené VO, ani o obst. inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.03.2021