Brzdové obloženie a kovo-keramické klátiky pre ŽKV

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.171.724,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.
Telefón: +421 20294405
Email: matas.michal@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/9090
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Brzdové obloženie a kovo-keramické klátiky pre ŽKV
Referenčné číslo: S4183/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
34322300-3
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Brzdové obloženie podľa Vyhlášky UIC 541-3 pre železničné koľajové vozidlá (ďalej len ŽKV) vybavené kotúčovou brzdou: 175 cm2 (obloženie - pár 350 cm2) hrúbka obloženia 35 mm a b)200 cm2 (obloženie - pár 400 cm2) hrúbka obloženia 35 mm a 24 mm a ďalej brzdový kovo - keramický klátik zložený z trecieho brzdového materiálu, tenkou zabiehacou vrstvou a s nosného plechu stredný koeficient trenia musí byť v predpísanom rozsahu t. .j. od 0,38 do 0,52.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 171 724,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: maximálny počet častí
2
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Brzdové obloženie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34322400-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miesta sú určené v súťažných podkladoch takto a môžu byť zmenené: Sklady v Bratislave, Žiline, Zvolene a v Košiciach, sklad v Nových Zámkoch, Prievidzi, Humennom, Fiľakove a Poprade.
II.2.4) Opis obstarávania
Brzdové obloženie veľkosť trecej plochy:
a) 175 cm2 (obloženie - pár 350 cm2) hrúbka obloženia 35 mm,
b) 200 cm2 (obloženie - pár 400 cm2) hrúbka obloženia b1) 35 mm a b2) 24 mm. Technické požiadavky:
a) mechanické, fyzikálne, tepelné a chemické požiadavky pre organické brzdové obloženie sú špecifikované v zmysle Vyhlášky UIC 541-3,
b) geometrický tvar a rozmery brzdového obloženia, vzory výkresov sú uvedené vo Vyhláške UIC 541-3 v aktuálnom vydaní, príloha F a G pre obloženie s trecou plochou 200 cm2 a 175 cm2,
d) tolerančný rozsah priemerného a okamžitého koeficientu trenia, trecie požiadavky musia byť v súlade s Vyhláškou UIC 541-3,
e) musí vyhovovať v súčinnosti s brzdovými kotúčmi zo sivej liatiny na ŽKV obstarávateľa.
Predpokladaný počet kusov: typ 200 cm2x35mm a priemer brzdového kotúča 610 mm: 7 400 ks; typ 200 cm2x3mm 24 a priemer brzdového kotúča 610 mm: 600 ks: typ 275 cm2x35mm a priemer brzdového kotúča 590 mm: 7 700 ks.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
758 624,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Úspešný uchádzač je oprávnený uplatniť si u predávajúceho opciu na predĺženie účinnosti rámcovej dohody v dĺžke trvania najviac 12 mesiacov. Predpokladané množstvá brzdového obloženia počas trvania opcie rámcovej dohody:
Brzdové obloženie 200 cm2x35mm: 14 800 ks
Brzdové obloženie 200 cm2x24mm: 1 200 ks
Brzdové obloženie 175 cm2x35mm: 14 400 ks
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Overenie súčinnosti spolupráce brzdového obloženia s brzdovými kotúčmi KOVIS na ŽKV (brzdové kotúče používané obstarávateľom) .
Za účelom zaistenia bezpečnosti použitia ponúkaného brzdového obloženia a preverenia jeho opotrebovania na ŽKV, obstarávateľ požaduje aby, uchádzač vo svojej ponuke preukázal vyhovujúcu súčinnosť ponúkaného brzdového obloženia s brzdovými kotúčmi KOVIS na ŽKV.
Pre splnenie požiadavky, požaduje obstarávateľ predložiť protokol o skúške predmetného brzdového obloženia, vystavený oprávnenou akreditovanou skúšobňou, z ktorého bude zrejmé:
-skúšaná súčinnosť brzdového obloženia dodávateľa s brzdovými kotúčmi KOVIS na železničných koľajových vozidlách
-počas skúšky bol dosiahnutý minimálny kilometrický prebeh 45 000km bez výmeny brzdového obloženia.
Požiadavku je možné splniť aj dokladom z reálnej prevádzky konkrétneho železničného dopravcu. Doklad z prevádzky na lokomotívou ťahaných súpravách v regionálnej doprave s rýchlosťou osobných vlakov najmenej 100 km/h a s maximálnou priemernou vzdialenosťou zastávok do 6 km.
Doklad splní požiadavky obstarávateľa, keď konkrétny železničný dopravca prehlási, že:
a) na regionálnych vlakoch, za vyššie uvedených podmienok, bol dosiahnutý minimálny kilometrický prebeh vzdialenosť minimálne 45 000 km bez výmeny ponúkaného brzdového obloženia;
b) kumulatívny prebeh všetkých vozidiel (vlakov), s dosadeným ponúkaného obloženia, dosiahol minimálne 1500 000 km;
c) spolupráca ponúkaného brzdového obloženia s brzdovými kotúčmi KOVIS je vyhovujúca.
Obstarávateľ požaduje predložiť doklad za obdobie posledných päť rokov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Brzdové kovo - keramické klátiky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34322400-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miesta určené operatívne v logistike sú uvedené v súťažných podkladoch a môžu byť zmenené podľa operatívnej potreby.
II.2.4) Opis obstarávania
Brzdové kovo - keramické klátiky (druhá časť zákazky)
a) Materiálové zloženie brzdového kovovo keramického klátika v zmysle Vyhlášky UIC 541-4.
b) Brzdový kovo - keramický klátik zložený z trecieho brzdového materiálu, tenkou zabiehacou vrstvou a s nosného plechu.
Predpokladané množstvá kovo - keramických brzdových klátikov bez opcie:
Kovo - keramické brzdové klátiky: 2 000 ks
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dňom zverejnenia tohto oznámenia v OJS uvedené v súťažných podkladoch v profile obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429879 v časti prislúchajúcej tejto zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
413 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné, obstarávateľom vybrané alt. všetky podmienky účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
III.1.1.1. nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
III.1.1.2. nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
III.1.1.3. nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
III.1.1.4. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
III.1.1.4. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
III.1.1.5. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
III.1.1.6. nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
III.1.1.7. nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
III.1.1.8. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku III.1.1.1. až 7:
Bod III.1.1.1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace vydaným Generálnou prokuratúrou SR alebo inou oprávnenou osobou v zahraničí
Bod III.1.1.2. doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace
Bod III.1.1.3. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace.
Bod III.1.1.4. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace
Bod III.1.1.5. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, v elektronickej podobe dokumentu upotrebiteľného pre právne úkony vydaného Obchodným registrom SR alebo oprávnenou osobou v zahraničí.
Bod III.1.1.6. doloženým čestným vyhlásením.
Dôkazné bremeno splnenia podmienok účasti uchádzača pod bodmi III.1.1.7. má obstarávateľ. Presné vymedzenie, povolené úpravy a odchýlky od týchto pravidiel sú uvedené v bodoch 4 až 7 § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, Uchádzač predloží zoznam referencií. Dôkazné bremeno je na obstarávateľovi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží referencie alebo dôkaz o uspokojivom plnení zmluvy minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky o tom, že dodal tovar, ktorý je zhodný alebo podobný ako predmet zákazky (ďalej len PZ).
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením rámcovej dohody, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Súčasťou ponuky musia byť technicko - dodacie a preberacie podmienky s výkresovou dokumentáciou brzdového obloženia / klátika: 2) V prípade, že uchádzač doposiaľ nedodával ponúkaný typ brzdového obloženia / klátikov na ŽKV obstarávateľa, predloží návrh technicko - dodacích a preberacích podmienok s výkresovou dokumentáciou brzdového obloženia / klátika. Obstarávateľ na základe § 20 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky UIC 541-3 a UIC 541-4, kde musia dráhové vozidlá svojou konštrukciou a technickým stavom v prevádzke zaručovať bezpečnosť dopravy na dráhe a nesmú ohrozovať cestujúcich a personál požaduje, aby brzdové obloženie vyhovovalo technickým podmienkam ŽKV obstarávateľa a požaduje vykonať skúšobnú prevádzku v zmysle internej smernice pre skúšobnú prevádzku č. 2_UP_127_v1. ktorá upravuje podmienky a priebeh skúšky brzdového trecieho materiálu na železničných koľajových vozidlách. Ostatné podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Jediným aukčným parametrom pre celý predmet zákazky je cena v EUR bez DPH. V e- aukcii na 1. časť predmetu zákazky sa hodnoty 2. a 3. kritéria uplatnia ako konštanty. Obstarávateľ požije e- aukciu zo softvéru EVO
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 11:00
Miesto: Sídlo obstarávateľa na adrese Rožňavská 1, 832 72 Bratislava III, mestská časť Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk pri elektronickej komunikácii bude v prostredí EVO. Účasť uchádzačov, ktorí elektronicky predložia ponuky v lehote na predkladanie ponúk je z dôvodu konania elektronickej aukcie na obe časti predmetu zákazky vylúčená. Online otvárania ponúk sa zúčastnia len členovia komisie na vyhodnotenie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Verejná súťaž bude realizovaná podľa § 91 v súbehu s § 66 ods. 7 ZVO.
VI.3.2)Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú dostupné v mieste zverejnenia súťažných podkladov.
VI.3.3) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0.
VI.3.4) Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení a SP sa považuje lehota do 6.12.2018, aby mal obstarávateľ dostatočný časový priestor na poskytnutie kvalifikovaného vysvetlenia všetkým známym záujemcom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.
VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.6) Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods,. III.1) predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
VI.3.6.1) Ak záujemca preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto osobu.
VI.3.6.2) V prípade ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny dodávateľov osobitne.
VI.3.6.3) Ak sú požadované doklady pre obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, záujemca v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
VI.3.6.4) Ak uchádzač použije v ponuke JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.7) Záujemca predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určené pre záujemcu/uchádzača sú dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcií Príručky a v sekcií Videonávody.
VI.4.8.) Predmetné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a tiež nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1 , 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 20294405
Email: matas.michal@slovakrail.sk
Internetová adresa (URL): http://www.zssk.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: sú uvedené v § 170 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021