Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica – Obstaranie ...

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
357.156,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomir Gašparík
Telefón: +421 911304888
Email: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): www.tsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica – Obstaranie ...
Referenčné číslo: FUR000042_KSK
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Prístrojové vybavenie pre špecializované COVID oddelenie:
Pojazdný RTG prístroj - 1 ks
USG Prístroj - 1 ks
Modulárny Monitor vitálnych funkcii - 6 ks
EKG prístroj vyššej triedy s príslušenstvom - 1 ks
Elektrická odsávačka - 7 ks
Nemocničné lôžka - 28 ks
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
357 156,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pojazdný RTG prístroj
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Pojazdný RTG prístroj- zabezpečí možnosť' rýchleho a presného určenia chorobného stavu a podrobného zobrazenia anatomických štruktúr. Je to neoddeliteľná súčasť úspešnej diagnostiky a liečby pacienta. Zároveň tým, že nemocnica bude mat' takýto prístroj vyčlenený len pre pacientov s ochorením COVlD-19, môže zabezpečiť RTG vyšetrenie aj u pacientov s inými diagnózami prístrojom., ktorý doteraz využívala aj pre COVID pacientov, čím sa výrazne zlepší pružnosť vyšetrovania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
120 625,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP-NFP302020AXW3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00610 411
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice
Časť: 2
II.2.1) Názov
USG Prístroj
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
USG prístroj - jeho diagnostická zobrazovacia technika poslúži na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov. ich veľkostí, štruktúry, patológii alebo lézií. Do tela vyšetrovaného pacienta je vysielané ultrazvukové vlnenie. Je to široko využívaná metóda vyšetrenia vnútorných orgánov, lebo je pomerne ľahko dostupná a prakticky nezaťažujúce pacientov. Používa sa napr. k diagnostickom zobrazení pečene, žlčníku a žlčových ciest, slinivky brušnej, dutiny pobrušnice, obličiek, močových ciest, mechúra. Prostaty, semenníkov, pŕs, maternici, ovarií, srdca, pl'úc,ciev, štítnej žlazy, mäkkých kl'bových a okolo kĺbových štruktúr a u novorodencov dokonca i mozgu. Ultrazvuk môže byt' použitý i ako prostriedok pre navigáciu pri cielenej biopsii podozrivých štruktúr. Vzhladom k tomu, že u väčšiny pacientov môže byt'diagnóza COVlD-19 len prídruženou je potrebné mat' kdispozícií uvedený prístroj len na špecializovanom COVID oddelení, aby bola možná rýchla diagnostika pacienta a urýchlil sa postup liečenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
111 141,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP-NFP302020AXW3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00610 411
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice
Časť: 3
II.2.1) Názov
Monitor vitálnych funkcii
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33195000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Monitory vitálnvch funkcií- zabezpečia monitorovanie základných životných funkcií pacientov všetkých vekových kategórií ako sú napríklad: meranie pulzu, EKG, dychovej frekvencie, meranie teploty. neinvazívne meranie arteriálneho tlaku, invazívne meranie tlakov, meranie 002 ako pri nádychu, tak i pri výdychu. V spojení s plynovým modulom AGAS monitory Icard monitorujú aj vdychované a vydychované anestetické plyny a kyslík. Použitá technológia Sp02 je "motion tolerance", odolna voči pohybu a nízkej perfúzii. Je to dôležité použiť pri pacientoch s komplikáciami, kde sa monitorujú všetky jeho základné funkcie a tým sa vznačnej miere dokáže predísť zlyhaniu organizmu, a tým sa zabezpečí kvalitná zdravotná starostlivosť. Tým, že Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica plánuje zakúpiť monitorovací systém s centrálnou monitorovacou jednotkou a šiestimi monitormi bude možné na špecializovanom COVID oddelení vyčleniť šesť lôžok s intenzívnou starostlivosťou, kde každý komplikovaný pacient bude monitorovaný.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 047,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP-NFP302020AXW3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00610 411
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice
Časť: 4
II.2.1) Názov
EKG prístroj vyššej triedy s príslušenstvom
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33123200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
EKG prístroj vvššei triedy s príslušenstvom -je nelnvazívna lekárska vyšetrovacia metóda. Založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového infarktu. Elektrické potenciály sa snímajú a zaznamenávajú pomocou prístroja označovaného ako elektrokardiograf. Vyšetrenie je bezbolestné, podl'a potreby neobmedzene opakovateľne. Elektrokardiografia umožňuje diagnostiku viacerých chorých svalov. Všetky poruchy srdcového rytmu je možné pomocou EKG okamžite diagnostikovať a nasledovne liečiť. Ďalej diagnostikuje poruchy prevodu elektrických vzruchov medzi oddielmi srdca. Pri poruchách prevodu môže dochádzať k zastavovaniu činnosti srdca alebo k jej výraznému spomaleniu, čo sa môže prejaviť závratmi, slabosťou, bezvedomím, v najhoršom prípade náhlou smrťou. Vyskytujú sa občas ako samostatné choroby, ale môžu byt' aj príznakom iného vážneho ochorenia srdca. EKG vyšetrenie patrí k prvým krokom pri akejkoľvek strate vedomia, závratoch a podobne. EKG je najjednoduchšia metóda na okamžité rozpoznanie nedokrvenia srdcového svalu pri srdcovom infarkte. Pomocou elektrokardiografíe je možne diagnostikovať aj niektoré. skôr až pokročilé pľúcne ochorenia, ktoré spôsobujú zväčšenie alebo preťaženie pravej srdcovej komory. Zmeny na elektrokardiograme vyvolávajú aj výrazné odchýlky hladiny draslíka a vápnika v krvi a predávkovanie niektorých liekov. Je to významné z hľadiska diagnostiky pacienta s diagnózou COVlD-19.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 864,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP-NFP302020AXW3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00610 411
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice
Časť: 5
II.2.1) Názov
Elektrická odsávačka
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192300-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Elektrická odsávačka v počte 7 ks - odsávačky sú zdravotné prístroje, ktoré slúžia na profesionálne odsávanie telesných tekutín napríklad hlien, katar alebo krv. Základnou komplikáciou COVlD-19 je zápal pľúc. zvýšené zahlienenie a jedinou terapeutickou možnosťou je opakované odsávanie hustého hlienu, a tým zlepšené dýchanie pacienta. Sú dôležité pre vytvorenie čo najlepších podmienok pri liečbe pacientov s diagnózou COVID-19 na COVID oddelení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 371,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP-NFP302020AXW3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00610 411
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice
Časť: 6
II.2.1) Názov
Nemocničné lôžka
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192120-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Nemocničná lôžka v počte 28 ks jedná sa o akútne polohovateľné elektrické lôžka, ktorými bude zabezpečené špecializované COVID oddelenie. Lôžka sú vyšpecifikovane tak, aby spĺňali vyšší štandard z hľadiska bezpečnosti a hygieny. Je dôležité, aby ležiaci pacienti mali dostatočný komfort čo sa týka aj rôznych druhov polohovania. Uvedené lôžka, teda okrem iných polôh, zabezpečujú aj automatické zastavenie chrbtového dielu pre pacientov s dýchacími problémami. Každé lôžko bude mat' kvalitný antidekubitný matrac, aby sa v čo najväčšej možnej miere predchádzalo dekubitom u ležiacich pacientov s nízkou pohyblivosťou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
92 106,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP-NFP302020AXW3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00610 411
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
3. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Podrobnosti o potrebe skrátenia lehoty sú uvedené v časti VI.3) Oznámenia nakoľko v tejto časti formuláru nie je možné uviesť všetky informácie.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 10:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude vstup na otváranie ponúk umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka).
Funkcionalita IS EVO ver. 18 umožňuje účasť na otváraní aj online.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.
7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.
8) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.
9) Odôvodnenie skrátenia lehôt:
V Slovenskej republike bolo dňa 24.03.2021 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 zo dňa 24.03.2021 predĺžený núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Zároveň vláda Slovenskej republiky týmto uznesením sprísnila platný zákaz vychádzania z dôvodu veľmi nepriaznivého vývoja pandémie (kĺzavý medián počtu nakazených ku dňu 30.3.2021 je na úrovni 1 272 nakazených, počet hospitalizovaných v nemocniciach ku dňu 30.3.2021 je 3 337). Verejný obstarávateľ je ustanovený ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý v rámci núdzového stavu musí plniť delegované alebo určené povinnosti. Za účelom zníženia dopadov pandémie COVID a skrátenie čase reakcie pri enormnom náraste pacientov hospitalizovaných v nemocniciach je nevyhnutné zabezpečiť čo najskôr nákup prístrojov určené alebo využívané pri liečbe suspektných alebo potvrdených pacientov na COVID 19. Všetky obstarávané tovary sú určené pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a/alebo liečby. Ako aj OZNÁMENIA KOMISIE, Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (2020/C 108 I/01).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.03.2021