Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

  Zadávateľ:
TATRAVAGÓNKA a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.836.217,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TATRAVAGÓNKA a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31699847
Štefánikova 887/53, 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miloš Sobek, For tenders s.r.o., Přerovská 938/3 085 01 Bardejov
Telefón: +421 951116229
Email: fortenders.vo@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10135
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba v zmysle § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
strojársky priemysel
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71700000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 836 217,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50224000-1
71631000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby tvoriace predmet zákazky budú realizované v prostredí úspešného uchádzača. Miesto dodania výstupov (výsledkov): Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je realizácia a vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov podľa Nariadenia komisie (EU) č. 2015/924 z 8. júna, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 321/2013 o technickej špecifikácii interoperability tykajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá nákladné vozne systému železníc v Európskej únii (ďalej len TSI), certifikovaným/akreditovaným subjektom podľa EN ISO 17 025. V prípade, že TSI dostatočne nepredpisuje vykonanie konkrétnej skúšky je možné sa odvolať na normy v postupnosti podľa dôležitosti: predpisy TSI, EN, RID, vyhlášky UIC, odporúčania ERRI alebo v súčasnosti platné predpisy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 836 217,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
Ako výsledok verejného obstarávania bude uzatvorená rámcová zmluva o dielo, ktorej trvanie sa predpokladá do 4 rokov (48 mesiacov) od jej účinnosti alebo vyčerpanie max. finančného limitu podľa toho čo nastane skôr, vzhľadom na uvedené budú/môžu byť jednotlivé plnenia/ služby objednávané samostatne. V takomto prípade lehota poskytovania služieb je do 4 mesiacov od vystavenia a doručenia objednávky na vykonanie služby úspešnému uchádzačovi a dodania príslušného vagóna do miesta skúšania. V prípade, ak bude plnenie objednané samostatne, platia lehoty samostatne pre každú objednávku
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ,,zákon").

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa § 152 zákona v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. g) a h) zákona preukazuje verejný obstarávateľ.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. zákona nie je povinný vo
verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 zákona.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti: Predmetné podmienky účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 zákona. Splnením podmienky uchádzač preukazuje, že si plní všetky povinnosti dané všeobecno-záväznými právnymi predpismi.


Upozornenie:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 zákona) za každého člena skupiny dodávateľov osobitne podľa §37 ods. 3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podľa § 32 ods. 7 zákona je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odseku 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Lehota troch mesiacov sa počíta od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED). Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží dokument podľa §34 ods. 1 písm. d) zákona, opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality, v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní, platný certifikát/ osvedčenie systému manažérstva kvality (akreditovaných skúšobných laboratórií/ certifikovanej organizácie), ktorým sa potvrdí oprávnenie uchádzača v zmysle stanovených noriem na vykonanie predmetu zákazky/ akreditácia na vykonanie predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží platný certifikát (osvedčenie o akreditácií) systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 17 025, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na vykonanie zákazky/ poskytovanie služieb podľa (v súlade s) EN ISO 17 025, resp. jednotlivých skúšok/postupov v zmysle zákazky.

Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný/ekvivalentný doklad/ osvedčenie vydané príslušnými/oprávnenými orgánmi/inštitúciami členských štátov, resp. podľa krajiny bydliska/ miesta podnikania/ sídla uchádzača, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcovi/ uchádzačovi odkázať, ak existuje verejne prístupný zoznam/register a pod. registrovaných/ akreditovaných subjektov v zmysle vyššie uvedenej požiadavky, na tento zoznam, inak sa vyžaduje predloženie príslušného dokumentu.

Odôvodnenie požiadavky/primeranosti: Osvedčenia/certifikáty alebo rovnocenný/ekvivalentný doklad, majú preukázať technickú spôsobilosť/ schopnosť uchádzača plniť predmet zákazky na požadovanej kvalitatívnej úrovni, resp. aby výsledky predmetu zákazky boli oficiálne použiteľné pre verejného obstarávateľa v ďalšom procese certifikácie železničných vagónov.

Upozornenie:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za každého člena skupiny, ktorý bude vykonávať služby a vystavovať výstupy.

Z uchádzačových predkladaných dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 zákona, musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej požadovanej minimálnej úrovne a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného,
ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené j JED. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 11:00
Miesto: Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné pre záujemcov, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/635 v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú priamo informovaní.
2. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
3. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak nie je uvedené inak.
4. Úspešný uchádzač ako dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, služieb alebo prác, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
5. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná
sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ a
b) dôjde k schváleniu zákazky/ procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, resp. sprostredkovateľského orgánu, t.j. deň doručenia správy z následnej ex post kontroly verejného obstarávania prijímateľovi- objednávateľovi, ktorou bude postup prijímateľa schválený. O tejto skutočnosti bude verejný obstarávateľ bezodkladne písomne informovať úspešného uchádzača- zhotoviteľa.
6. Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 zákona vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom.
7. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
8. Verejný obstarávateľ použije postup v súlade s § 66 ods. 7 zákona v spojení s § 55 ods. 1 zákona, t. z. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane
potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.03.2021