Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe – učebnépomôcky a didaktické prostriedky

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola technická
  Predpokladaná hodnota:
247.483,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola technická
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45015171
J. Švermu 1, 96001 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
Email: roman.mikusinec@cvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.sostzv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe – učebnépomôcky a didaktické prostriedky
Referenčné číslo: CVO-006-2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok a didaktických prostriedkov v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
247 483,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technická,J. Švermu 1, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok a didaktických prostriedkov v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
247 483,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32, ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32, ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 11:00
Miesto: Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen v súlade s § 52.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, je verejné a pri otváraní ponúk komisia
postupuje podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 (ďalej len systémom EVO) prevádzkovaného Úradom pre
verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Ďalšie
podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
(2) Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára
dostupného na portáli EVO.
(3) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
(4) Podrobnosti o systéme EVO vrátane technickej špecifikácie a podmienok registrácie, príručiek pre prácu so
systémom EVO ako aj spôsobu komunikácie je uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-
5f5.html
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.03.2021