Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Kanianka

  Zadávateľ:
Obec Kanianka
  Predpokladaná hodnota:
296.294,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kanianka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00518239
SNP 583/1 , 97217 Kanianka
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek
Telefón: +421 911733111
Email: rizek@externeobstaravanie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6492
Hlavná adresa(URL): http://www.kanianka.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Externé obstarávanie s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47669683
A. Žarnova 11/C , 91700 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek
Telefón: +421 911733111
Email: rizek@externeobstaravanie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6492
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.kanianka.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Kanianka
Referenčné číslo: 25/R/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nakladanie s komunálnymi odpadmi, najmä zber, preprava, spracovanie a likvidácia komunálneho odpadu zákonným spôsobom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
296 294,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90510000-5
90511000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obec Kanianka intravilán a extravilán
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nakladanie s komunálnymi odpadmi, najmä zber, preprava, spracovanie a likvidácia komunálneho odpadu zákonným spôsobom. Podrobný popis predmetu zákazky je v časti B.1 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
296 294,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 112 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 8 000,- EUR.
Bližšie informácie o spôsobe poskytnutia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

1.4 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu.

1.5 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepožaduje:
- predloženie výpisu z obchodného registra,
- potvrdenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- výpis z Regitra hospodárskych subjektov

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.1 Uchádzač predloží podľa § 33 ods. 1, písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač e oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou formou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

2.3 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2.1: Prehľad o celkovom súhrnnom obrate min. 1 500 000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona : zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona: ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení.

3.4 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

3.5 Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona: údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 oprávnenie dodávať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1 Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie plnenia aspoň jednej zákazky porovnateľnej so zadaním tejto verejnej súťaže za predchádzajúce 3 roky v hodnote minimálne 280 000,- EUR bez DPH. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania.

K bodu 3.2 Minimálnou podmienkou účasti je predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom:
STN EN ISO 9001 pre oblasť nakladania s odpadom.
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

K bodu 3.3 Minimálnou podmienkou účasti je predloženie nasledovných dokumentov:
-rozhodnutie o registrácii na prepravu a zber odpadov vydané príslušný orgánom,
-právoplatné rozhodnutie Štátnej veterinárnej správy SR na činnosť: prepravca VŽP materiálu kat. 3 kuchynský odpad a separované použité potravinárske tuky a oleje.
-príslušné integrované povolenie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia podľa druhu likvidácie, resp. zhodnotenia odpadov,

K bodu 3.4 Minimálnou podmienkou účasti je predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia ochrany životného prostredia uchádzačom alebo záujemcom:
STN EN ISO 14001 pre oblasť nakladania s odpadom
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

K bodu 3.5 Minimálnou podmienkou účasti je predloženie zoznamu zberových vozidiel na zber a odvoz komunálneho odpadu a vozidiel na zber komunálneho odpadu z veľkoobjemových vaňových kontajnerov (VOK) s objemom min. 7 m3 a vozidlom na kontajnery typu ABROLL s minimálnym objemom 32 m3. Štruktúra údajov o vozidlách je nasledovná: poznávacia značka, názov a typ vozidla, rok výroby, užitočná nosnosť vozidla, veľkosť a druh kontajnerov ktoré využíva, charakter odpadu. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že strojové a technické vybavenie, ktoré bude mať k dispozícii počas celého obdobia realizácie predmetu verejného obstarávania je plne dostačujúce na plnenie predmetu verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.05.2021 11:00
Miesto: obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka zasadačka obecného úradu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.

2. V prípade, ak v projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo
výrobcov, môže uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je
požadované.

3. V súlade s výkladovým stanoviskom UVO č.4/2018 o elektronickej komunikácii a výmene informácií komunikácia a
výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať formou
elektronickej komunikácie v systéme IS EVO ver.18.0. Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenie o otváraní ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Pravidlá pre doručovanie pri elektronickej komunikácii v systéme EVO sa považuje elektronická správa / informácia /oznámenie /písomnosť / žiadosť o vysvetlenie (ďalej len informácia) za doručenú v okamihu jej odoslania verejným obstarávateľom
v systéme EVO. Odoslaním dochádza automaticky k doručeniu informácie záujemcovi / uchádzačovi na používateľské
konto, ktoré si zriadil pre túto konkrétnu zákazku. Doručenie informácie systém EVO vykonáva automaticky v danom
okamihu odoslania, pričom systém EVO automaticky zasiela / generuje príjemcovi notifikačný e-mail o doručení
informácie, čo je zaznamenané aj v auditnom zázname systému EVO. Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp.
uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania
odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému
obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému IS EVO ver.18.0 v súlade s funkcionalitou systému.

4.Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len informácie) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo
svojom profile.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.03.2021