Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

  Zadávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
  Predpokladaná hodnota:
2.118.831,39 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica Poprad a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36513458
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429867
Hlavná adresa(URL): https://www.nemocnicapp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Nemocnica
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
Referenčné číslo: NemPP_TECH
II.1.2) Hlavný kód CPV
33195000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, rodzelená na 6 častí. Opis predmetu zákazky ku každej časti je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 118 831,39 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Monitorovacia a infúzna technika
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33194100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad, a.s.,Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, pre časť č. 1 je to: Monitorovacia a infúzna technika. Opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
343 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 302021M135
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ventilačná a anestéziologická technika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33172100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad, a.s.,Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, pre časť č. 2 je to: Ventilačná a anestéziologická technika. Opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
645 020,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 302021M135
Časť: 3
II.2.1) Názov
Technika operačných sál
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192340-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad, a.s.,Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, pre časť č. 3 je to: Technika operačných sál. Opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
278 612,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 302021M135
Časť: 4
II.2.1) Názov
Lôžka a inkubátory
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad, a.s.,Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, pre časť č. 4 je to: Lôžka a inkubátory. Opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
386 918,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 302021M135
Časť: 5
II.2.1) Názov
Zobrazovacia a diagnostická technika
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33110000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad, a.s.,Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, pre časť č. 5 je to: Zobrazovacia a diagnostická technika. Opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
393 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 302021M135
Časť: 6
II.2.1) Názov
Laboratórna technika
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad, a.s.,Banícka 803/28, 058 45 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, pre časť č. 6 je to: Laboratórna technika. Opis predmetu zákazky je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
71 280,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 302021M135
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravaní. Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.
Splnenie podmienky ucasti mozno preukazat Jednotnym europskym dokumentom, pricom doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti predkladaju verejnemu obstaravatelovi uchadzaci v zmysle § 55 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani v case a sposobom urcenym osobou verejnym obstaravatelom, pricom verejny obstaravatel moze postupovat aj v zmysle § 39 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani. Z uchadzacom predlozeneho Jednotneho europskeho dokumentu musi byt jednoznacne zrejme, ze splna predmetne podmienky ucasti stanovene verejnym obstaravatelom v oznameni na predkladanie ponuk (rozsahom, obsahom aj sposobom), a to ku dnu predlozenia ponuky. Verejny obstaravatel umoznuje uchadzacom, ktori predlozia Jednotny europsky dokument, na preukazanie splnenia podmienok ucasti vyplnit GLOBALNY UDAJ PRE VSETKY PODMIENKY UCASTI v casti IV.: Podmienky ucasti. V pripade, ze uchadzac vyplni uvedene policko, nemusi vyplnat ostatne oddiely casti IV. Jednotneho europskeho dokumentu. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu tvori Prilohu c. 7 tychto Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.05.2021 10:00
Miesto: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - Ružinov, 8. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.03.2021