Poskytovanie mýtnych Služieb

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
196.175.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2021 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ľuboslav Filipovič
Telefón: +421 258311735
Email: luboslav.filipovic@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie mýtnych Služieb
Referenčné číslo: 60303/2021/18
II.1.2) Hlavný kód CPV
79941000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie Služieb Objednávateľovi v súvislosti so zabezpečením výberu Mýta, ktoré sú
vymedzené v Súťažných podkladoch, zahŕňajúcich:

a) Skúšobnú prevádzku Služieb,
b) Zákaznícke služby
i. poskytované priamo Zákazníkom (Front-office) prostredníctvom jednotlivých kanálov Zákazníckych služieb,
ii. Služby výkonu agendy riadenia vzťahov so Zákazníkmi (Back-office),
iii. Služby platobnej infraštruktúry,
c) Služby Logistiky OBU a Prevádzky OBU,
d) Služby poskytnutia terminálov pre Zákaznícke miesta prevádzkované Objednávateľom,
e) Služby Predregistrácie vozidiel,
f) Služby zmeny rozsahu siete Zákazníckych miest,
g) Služby ukončenia poskytovania Zákazníckych služieb.

Bližšie podmienky sú upravené v Súťažných podkladoch v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a v Časti B.3 Návrh zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
196 175 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66172000-6
31710000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie Služieb Objednávateľovi v súvislosti so zabezpečením výberu Mýta, ktoré sú
vymedzené v Súťažných podkladoch, zahŕňajúcich:

a) Skúšobnú prevádzku Služieb,
b) Zákaznícke služby
i. poskytované priamo Zákazníkom (Front-office) prostredníctvom jednotlivých kanálov Zákazníckych služieb,
ii. Služby výkonu agendy riadenia vzťahov so Zákazníkmi (Back-office),
iii. Služby platobnej infraštruktúry,
c) Služby Logistiky OBU a Prevádzky OBU,
d) Služby poskytnutia terminálov pre Zákaznícke miesta prevádzkované Objednávateľom,
e) Služby Predregistrácie vozidiel,
f) Služby zmeny rozsahu siete Zákazníckych miest,
g) Služby ukončenia poskytovania Zákazníckych služieb.

Bližšie podmienky sú upravené v Súťažných podkladoch v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a v Časti B.3 Návrh zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
196 175 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
135
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Doba realizácie zákazky je rozdelená do 2 fáz:
Fáza 1 - Príprava, ktorej plnenie sa bude realizovať od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do 30.09.2022.
Fáza 2 - Prevádzka, ktorej plnenie sa bude realizovať od 01.10.2022 do 31.12.2027, prípadne pri uplatnení opcie najviac do 31.12.2032.

Bližšie informácie týkajúce sa uplatnenia opcie predĺženia poskytovania Služieb sú špecifikované v Súťažných podkladoch v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a v Časti B.3 Návrh zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.1.5) Celková odhadovaná hodnota:
V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota všetkých opcií v súlade s § 6 Zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorých je možné vopred stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky.

Súčasťou predpokladanej hodnoty zákazky sú aj náklady na odmeny Vydavateľov Palivových kariet a Platobných kariet za realizované platobné transakcie, a to vo výške 20 175 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladaná výška nákladov na odmeny Vydavateľov Palivových kariet bez opcií je 12 800 000,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bez nákladov na odmeny Vydavateľov Palivových kariet a Platobných kariet za
realizované platobné transakcie je vo výške 176 000 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky bez nákladov na odmeny Vydavateľov Palivových kariet a Platobných kariet za
realizované platobné transakcie a bez opcií je 112 000 000,00 EUR bez DPH.

K bodu II.1.6) Informácie o častiach:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v bode 25 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Plnenie Zmluvy sa rozdeľuje na dve základné fázy poskytovania Služieb:
Fáza 1 - Príprava,
Fáza 2 - Prevádzka.

Fáza 1 - Príprava sa začne v Deň nasledujúci po Dni účinnosti Zmluvy a skončí sa momentom vydania Potvrdenia o
úplnom dokončení Fázy 1 Príprava tak, ako ho určuje Zmluva.

Fáza 2 - Prevádzka sa začne v Deň určený pokynom na začatie Fázy 2 Prevádzka vydaným Objednávateľom v súlade so Zmluvou. Fáza 2 Prevádzka sa môže začať aj bez toho, aby sa skončila Fáza 1 Príprava, ak to výslovne určuje Zmluva. Fáza 2 Prevádzka sa skončí po uplynutí 63 (šesťdesiattri) Mesiacov odo Dňa jej začatia. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, uplatniť opciu predĺženia poskytovania Služieb vo Fáze 2, a to aj opakovane. Súhrn všetkých dôb predĺženia poskytovania Služieb nesmie prekročiť 60 (šesťdesiat) Mesiacov. Časový rozsah resp. termín ukončenia predĺženej doby poskytovania Služieb stanoví Objednávateľ v súlade so Zmluvou. Minimálny časový rozsah predĺženého poskytovania Služieb je 1 (jeden) Mesiac.

Bližšie podmienky týkajúce sa plnenia Zmluvy sú uvedené v Súťažných podkladoch v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a v Časti B.3 Návrh zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie subdodávateľov Súťažných podkladov.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky
alebo štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Bližšie informácie týkajúce sa podmienok účasti sú uvedené v Časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.06.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zasadačke na I. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú bližšie definované v bode 16 Časti A.1 Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Spôsob vyhodnotenia ponúk: Komisia vyhodnotí ponuky podľa § 66 ods. 7 druhá veta Zákona o verejnom obstarávaní tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Časti A.3 Súťažných podkladov, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.

2. Spôsob poskytnutia Súťažných podkladov:
2.1 Uchádzač si môže prevziať Súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-
/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 v editovateľnej podobe na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11438/summary. Bližšie
informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v Súťažných podkladoch v Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11438/summary a
zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli v systéme JOSEPHINE tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 12 Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 20 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje od Dodávateľa uzavrieť a udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám činnosťou Dodávateľa pri výkone podnikateľskej činnosti na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia najmenej 30 000 000,00 EUR (slovom: tridsať miliónov), pričom spoluúčasť Dodávateľa nesmie prekročiť päť percent (5%). Podrobnosti sú uvedené v bode 15. Poistenie Časti B.3 Návrh zmluvy Súťažných podkladov.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

8. Doplňujúce informácie k bodu III.1)PODMIENKY ÚČASTI:
Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch v Časti A.2 Podmienky účasti, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, a v systéme JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11438/summary.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.03.2021