Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti pre stavbu Diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Čadca

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
531.063,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mária Kokindová
Telefón: +421 258311106
Email: maria.kokindova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti pre stavbu Diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Čadca
Referenčné číslo: 60302/2021/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
71241000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Účelom štúdie realizovateľnosti je samostatne vyhodnotiť doterajší proces prípravy a výber navrhovaných úsekov/variantov, prípadne návrh nových variantov ostávajúcich úsekov diaľnice D3, ktorých výstavba sa ešte nezačala:
D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto, vrátane samostatnej stavby privádzača KNM;
D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica;
D3 Oščadnica Čadca (Bukov), 2. profil.
Vyhodnotenie má za cieľ zhrnúť uskutočniteľnosť zvolenej alternatívy, so zameraním sa na najdôležitejšie aspekty, a to inštitucionálny, technický, environmentálny, ekonomický, aspekty týkajúce sa zmeny klímy, ako aj podrobného vyhodnotenie všetkých rizík.
Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotiť socioekonomickú resp. spoločenskú návratnosť pripravovaných alternatív (prípadne novo navrhnutých alternatív) prostredníctvom nástroja nákladovo-výnosovej analýzy (ďalej len (CBA) v zmysle aktuálne platnej metodiky a vypracovať maticu rizík, ktorá sa stane základom pre manažment rizík pre budúci proces prípravy, výstavby a prevádzky vyššie uvedených úsekov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
531 063,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom štúdie realizovateľnosti je samostatne vyhodnotiť doterajší proces prípravy a výber navrhovaných úsekov/variantov, prípadne návrh nových variantov ostávajúcich úsekov diaľnice D3, ktorých výstavba sa ešte nezačala:
D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto, vrátane samostatnej stavby privádzača KNM;
D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica;
D3 Oščadnica Čadca (Bukov), 2. profil.
Vyhodnotenie má za cieľ zhrnúť uskutočniteľnosť zvolenej alternatívy, so zameraním sa na najdôležitejšie aspekty, a to inštitucionálny, technický, environmentálny, ekonomický, aspekty týkajúce sa zmeny klímy, ako aj podrobného vyhodnotenie všetkých rizík.
Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotiť socioekonomickú resp. spoločenskú návratnosť pripravovaných alternatív (prípadne novo navrhnutých alternatív) prostredníctvom nástroja nákladovo-výnosovej analýzy (ďalej len (CBA) v zmysle aktuálne platnej metodiky a vypracovať maticu rizík, ktorá sa stane základom pre manažment rizík pre budúci proces prípravy, výstavby a prevádzky vyššie uvedených úsekov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
531 063,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
365
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. K bodu II.1.6) Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu verejnej súťaže dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Cieľom štúdie realizovateľnosti je komplexné preskúmanie, kumulatívne posúdenie a vyhodnotenie existujúceho trasovania ťahu D3, na základe doteraz spracovanej dokumentácie z rôznych hľadísk pre celý úsek, aktuálne v štádiu prípravy, a to v jednom ucelenom dokumente a následné určenie ďalšieho postupu prípravy, stanovenie priorít, rizík a postupnosti výstavby na jednotlivých úsekoch. Nerozdelenie predmetu zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného dodávateľa, nakoľko sa jedná o špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Pri spracovávaní štúdie realizovateľnosti, vzhľadom na úzke prepojenie posudzovaných úsekov, technické a environmentálne požiadavky, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú nie je možné rozdelenie zákazky. Preto je nutné, aby štúdiu spracoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky obstarávateľa a ktorý po dodaní diela následne preberie záruku za zhotovené dielo ako celok. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Predmetné zadanie je požiadavkou a odporúčaním konzultantov Jaspers, nakoľko verejný obstarávateľ má záujem o financovanie jednotlivých úsekov diaľnice D3 z fondov EÚ, kumulatívne posúdenie úsekov je požiadavkou Ministerstva životného prostredia SR.

Komplexnosť štúdie zabezpečí dostatočný prenos informácií medzi jednotlivými vstupujúcimi zložkami do štúdie, jednoduchšiu koordináciu medzi zhotoviteľom, objednávateľom a následne relevantné riešenie jednotlivých variantov navrhovanej diaľnice D3 vrátane optimalizácii.

Súbor všetkých častí štúdie je potrebné vyhodnocovať ako celok, nakoľko je medzi jednotlivými zložkami priamy aj nepriamy súvis. Ak je štúdia realizovateľnosti vyhodnocovaná komplexne a jedným zhotoviteľom, je jednoduchšie potom vyhodnotiť celkový environmentálny dopad posudzovaných úsekov, taktiež dopravnú prognózu a ich komplexnú analýzu nákladov a prínosov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritéria výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na
webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11208/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO.
Verejný obstarávateľ stanovil, že postup pri vyhodnocovaní ponúk sa uskutoční podľa § 66 ods. 7 ZVO druhá veta:
...vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. V súlade s § 55 ods. 1 ZVO sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová
aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11208/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných emailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 26 500,00 EUR (slovom:
dvadsaťšesťtisícpäťsto EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.03.2021