Dodávka forenznej mobilnej exteriérovej a interiérovej pracovnej stanice a stacionárnych interiérových pracovných staníc

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
238.865,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Škvarka
Telefón: +421 250944337
Fax: +421 250944008
Email: miroslav.skvarka@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka forenznej mobilnej exteriérovej a interiérovej pracovnej stanice a stacionárnych interiérových pracovných staníc
II.1.2) Hlavný kód CPV
30214000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je dodávka forenznej mobilnej exteriérovej a interiérovej pracovnej stanice ako aj stacionárnych interiérových pracovných staníc a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu a zaškolenie obsluhy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
238 865,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Forenzná mobilná exteriérová pracovná stanica
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213100-6
30231300-0
38636110-6
38520000-6
48318000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Forenzná exteriérová mobilná dokumentačná stanica sa skladá z 3D skeneru, dronu s dokumentačnou jednotkou a z riadiacej jednotky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
172 618,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
105
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Fond pre vnútornú bezpečnosť
Časť: 2
II.2.1) Názov
Forenzná mobilná interiérová pracovná stanica
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213100-6
30231300-0
38300000-8
38520000-6
48318000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Forenzná mobilná interiérová stanica sa skladá z 3D dokumentačného zariadenia s rotačným stolíkom a riadiacej jednotky. Je určená na snímanie forenzných objektov v 3D.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 271,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Fond pre vnútornú bezpečnosť
Časť: 3
II.2.1) Názov
Stacionárna interiérová pracovná stanica
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30214000-2
30231000-7
38300000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Stacionárna interiérová pracovná stanica pre dokumentáciu forenzných predmetov sa bude prioritne využívať na dokumentáciu predmetov zasielaných na skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav PZ v súvislosti drogovou trestnou činnosťou
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 975,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Fond pre vnútornú bezpečnosť
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Úplne znenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") je uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 10:00
Miesto: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: http://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1779.
Jednotlivé ponuky sa sprístupnia v EKS nasledovne: o 10:00 hod. pre časť 1 predmetu zákazky, o 10:10 hod. pre časť 2 predmetu zákazky a o 10:20 hod. pre časť 3 predmetu zákazky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobné pokyny pre uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch, body 25.1 - 25.5.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 druhej vety zákona, teda ak verejný obstarávateľ (VO) nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).
3. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1779. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela.
4. VO odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1779 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.
5. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.
7. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
8. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu kúpnej zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom kúpnej zmluvy uzatvorila a predložila VO zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči VO spoločne a nerozdielne.
9. Úspešný uchádzač pred podpisom Kúpnej zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky bude v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona povinný splniť okrem iných skutočností uvedených v bode 36.4 súťažných podkladov aj povinnosť predviesť podľa bodu 36.4 písm. d) súťažných podkladov na mieste dodania predmetu zákazky tovar uvedený v časti 1 a 2 predmetu zákazky, ktorý je predmetom jeho ponuky, vrátane predvedenia funkčnosti ponúkaného tovaru a transparentnej kompatibility všetkých prvkov s cieľom zaistiť intuitívne používanie uvedeného pracoviska a to nasledovným spôsobom:
Po písomnej výzve verejného obstarávateľa na predvedenie predmetu zákazky uchádzač bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi termín predvedenia predmetu zákazky. Termín bude stanovený primerane, podľa podmienok potrebných na prípravu predvedenia predmetu zákazky, nie však dlhší ako 10 pracovných dní od doručenia výzvy na predvedenie predmetu zákazky. O priebehu vykonaného overovania verejný obstarávateľ vyhotoví záznam o výsledku, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.
V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy v lehote nie dlhšej ako 10 pracovných dní od doručenia výzvy nepredvedie požadované tovary ponúkané v rámci časti 1 a 2 predmetu zákazky vrátane všetkých náležitostí verejnému obstarávateľovi, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa zákona.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.03.2021