Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.700.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165182
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Email: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
Hlavná adresa(URL): http://www.culture.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR
Referenčné číslo: MKSR-3528/2021-440
II.1.2) Hlavný kód CPV
79713000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej 24 hodinovej strážnej služby počas pracovných dní, v dňoch
pracovného pokoja a v dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami pre objekty, ktoré sú v správe Ministerstva kultúry
SR, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane informačnej služby.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 700 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č.33 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytovanie strážnej služby v objektoch, ktoré sú v správe Ministerstva kultúry SR:
1. Administratívna budova Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP č.33 Bratislava
2. Administratívna budova Ministerstva kultúry SR, Jakubovo nám. 12, Bratislava
3. Objekt v správe Ministerstva kultúry SR - Hurbanove kasárne Bratislava
4. Objekt v správe Ministerstva kultúry SR Kaštieľ Budmerice
5. Účelové zariadenie MK SR Biela ul. Bratislava.
6. Objekt unimobunky Pionierska ul. v Bratislave

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 700 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona
VO"), spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona VO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov).

2.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o VO. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3.Uchádzač, ktorý preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO, nemusí predkladať doklady:
podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO -
podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO
podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO,
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

4.Podľa § 32 ods.3 zákona o VO verejný obstarávateľ uvádza, že nemá oprávnenia získavať údaje:
podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o VO - potvrdenie príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

5. Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe uchádzač ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe uchádzač ich naskenuje do formátu pdf. a podpíše pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dokladom je referencia.
Ak bol odberateľom iný subjekt ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb, v ktorom bude uvedené: názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov a stručný opis predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, zmluvnú cenu v euro bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia, obdobie plnenia jednotlivých zmlúv, meno, funkcia, tel. č., e-mail a podpis kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje.
3.2 Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
3.3 V prípade, ak uchádzač uvádza údaje o zmluve, ktorej plnenie presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie
začalo pred tromi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač uvedie v zozname zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia zmluvy, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.
3.4 V prípade, ak poskytovanie služieb realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, dodaný ním samotným.
3.5 Ak uchádzač predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný
obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2021 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.
Podmienky účasti verejná súťaž verejne dostupné v IS EVO v časti Dokumenty k zákazke
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431136
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1 V zozname poskytnutých služieb uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky spolu za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, t.j. minimálne 1 skúsenosť za sledované obdobie, ktorou je nutné preukázať poskytovanie strážnych služieb nepretržite počas 24 hodín, v rozsahu minimálne 3 budovy administratívneho charakteru paralelne pre
1 odberateľa.
3.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.
3.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenia využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.
3.4 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti pre technickú a odbornú spôsobilosť dokladmi, ktoré sú
vystavované v elektronickej podobe, uchádzač ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe, uchádzač ich naskenuje do formátu pdf. a podpíše pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).
3.5 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
3.6 Verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, t. j.
uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom. Uchádzač má možnosť nahradiť
požadované doklady v zmysle ustanovenia § 32 zákona VO za každého navrhovaného subdodávateľa a predložiť
samostatný JED za každého navrhovaného subdodávateľa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložil úradne
osvedčenú fotokópiu platnej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z.;
Osvedčená kópia výpisu z obchodného / živnostenského registra; Zoznam všetkých subdodávateľov (ak sa uplatňuje). Úspešný uchádzač ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo písomného schválenia osôb vykonávajúcich strážnu službu v každom objekte. Za schválené osoby poskytovateľ doručí fotokópie ID preukazu člena SBS spolu s písomným súhlasom osôb vykonávajúcich strážnu službu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; bez splnenia týchto povinností nemôže člen SBS nastúpiť do výkonu strážnej služby. Podrobnejšie informácie sú uvedené v SP:
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.05.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2021 12:05
Miesto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, zasadacia miestnosť na 2.poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.Bližšie informácie sú uvedené v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO, vrátane
komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/dokumenty/431136
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu
zákazky.
4. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
5. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.03.2021