Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
716.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefón: +421 905444577
Email: bohuslav.chudik@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk

OZ Šaštín
Šaštín
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Email: lesyss@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Smolenice
Smolenice
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Email: lesysm@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Levice
Levice
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Email: lesylv@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Topoľčianky
Topoľčianky
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Email: topolcianky@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Prievidza
Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Email: lesypd@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Trenčín
Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Email: lesytn@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Považská Bystrica
Považská Bystrica
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Email: lesypb@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Žilina
Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: lesyzi@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Čadca
Čadca
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: lesyca@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Námestovo
Námestovo
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: lesyno@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: lesylh@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Beňuš
Beňuš
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: lesybe@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Čierny Balog
Čierny Balog
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: lesycb@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: lesysl@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Žarnovica
Žarnovica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: lesyza@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Kriváň
Kriváň
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: lesykr@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: lesyrs#@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Revúca
Revúca
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: lesyrv@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Rožňava
Rožňava
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: lesyrz@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Košice
Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: lesy.ke@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Prešov
Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: lesy.po@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Vranov
Vranov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Email: lesyvv@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Sobrance
Sobrance
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: lesysb@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Lesnej techniky
Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: a.luptakova@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
OZ Semenoles
Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: semenoles@lesy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024
Referenčné číslo: 02/NLZ/2021 - DNS
II.1.2) Hlavný kód CPV
44164310-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:
a) 30125100-2 (Tonerové náplne)
b) 30125110-5 (Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov)
c) 30125120-8 (Toner do fotokopírovacích strojov)
d) 30125130-1 (Toner pre strediská spracovania dát a pre výskumné a dokumentačné strediská)
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude dodávka spotrebného materiálu (príslušenstva) pre multifunkčné tlačiarenské zariadenia značky Triumf Adler, ktoré používa verejný obstarávateľ. Zoznam typov tlačiarní tonerov tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov.
Pod pojmom spotrebný materiál (príslušenstvo) sa rozumejú originálne a repasované tonery podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Originálny toner musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami príslušných zariadení. Originálny toner musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny toner musí spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho toneru tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába, čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, alebo tlačiarenské zariadenie už nie je ďalej v záruke, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS zadať dodanie alternatívneho (neoriginálneho) alebo repasovaného toneru.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia použitého spotrebného materiálu.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Šaštín
2) OZ Smolenice
3) OZ Levice
4) OZ Topoľčianky
5) OZ Prievidza
6) OZ Trenčín
7) OZ Považská Bystrica
8) OZ Žilina
9) OZ Čadca
10) OZ Námestovo
11) OZ Liptovský Hrádok
12) OZ Beňuš
13) OZ Čierny Balog
14) OZ Slovenská Ľupča
15) OZ Žarnovica
16) OZ Kriváň
17) OZ Rimavská Sobota
18) OZ Revúca
19) OZ Rožňava
20) OZ Košice
21) OZ Prešov
22) OZ Vranov
23) OZ Sobrance
24) OZ Lesnej techniky
25) OZ Semenoles.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
716 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30125100-2
30125110-5
30125120-8
30125130-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, resp. OZ Lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:
a) 30125100-2 (Tonerové náplne)
b) 30125110-5 (Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov)
c) 30125120-8 (Toner do fotokopírovacích strojov)
d) 30125130-1 (Toner pre strediská spracovania dát a pre výskumné a dokumentačné strediská)
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude dodávka spotrebného materiálu (príslušenstva) pre multifunkčné tlačiarenské zariadenia značky Triumf Adler, ktoré používa verejný obstarávateľ. Zoznam typov tlačiarní tonerov tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov.
Pod pojmom spotrebný materiál (príslušenstvo) sa rozumejú originálne a repasované tonery podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Originálny toner musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami príslušných zariadení. Originálny toner musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny toner musí spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho toneru tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába, čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, alebo tlačiarenské zariadenie už nie je ďalej v záruke, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS zadať dodanie alternatívneho (neoriginálneho) alebo repasovaného toneru.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia použitého spotrebného materiálu.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Šaštín
2) OZ Smolenice
3) OZ Levice
4) OZ Topoľčianky
5) OZ Prievidza
6) OZ Trenčín
7) OZ Považská Bystrica
8) OZ Žilina
9) OZ Čadca
10) OZ Námestovo
11) OZ Liptovský Hrádok
12) OZ Beňuš
13) OZ Čierny Balog
14) OZ Slovenská Ľupča
15) OZ Žarnovica
16) OZ Kriváň
17) OZ Rimavská Sobota
18) OZ Revúca
19) OZ Rožňava
20) OZ Košice
21) OZ Prešov
22) OZ Vranov
23) OZ Sobrance
24) OZ Lesnej techniky
25) OZ Semenoles
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
716 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení DNS (dynamického nákupného systému).
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti pre zaradenie záujemcov do DNS vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO sa musí preukázať nasledovne:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázal.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak nie je upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti pre zaradenie záujemcov do DNS vo verejnom obstarávaní podľa § 33 (Ekonomické a finančné postavenie) ZVO sa musí preukázať nasledovne:
a)Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti pre zaradenie záujemcov do DNS vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO sa musí preukázať nasledovne:

a) § 34, ods. 1, písm. h) v nadväznosti na § 36 - uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 alebo ekvivalent pokrývajúci rozsah predmetu zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 36 zákona verejnom obstarávaní

Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, a to prostredníctvom štandardného formuláru.
Uchádzač môže využiť na vyplnenie interaktívny dokument dostupný na web-stránke Európskej komisie http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk alebo preddefinovaný dokument spracovaný verejným obstarávateľom, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:
a) za seba,
b) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument predkladá každý člen skupiny osobitne.

Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne prostredníctvom systému IS JOSEPHIN požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Podľa ustanovenia § 39, ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39, ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní napr. v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ môže použiť v rámci vyhodnotenia ponúk v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ upresní používanie elektronickej aukcie vždy v podkladoch ku konkrétnej výzve.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.05.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01.06.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 48
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie
zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj malých podnikov či
mikropodnikov.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať služby pre subjekty zahrnuté do tohto DNS, sú povinné zaslať
žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE.

5) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú individuálnu zákazku, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou vzorovej Výzvy na predkladanie ponúk.

6) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvu, resp. ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností podľa § 32, ods. 1 písm. h), a teda nesplnenie tejto podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený.

7) Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito
spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.

8) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša
záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

9) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického
nákupného systému podľa § 58 - § 61 ZVO). Výzvu bude zasielať všetkých kvalifikovaným záujemcom.

10) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO a zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.03.2021