Náhradné diely pre nákladné vozidlá TATRA

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
3.128.745,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 11:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Hudecová
Telefón: +421 905444029
Email: petra.hudecova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.lesy.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Náhradné diely pre nákladné vozidlá TATRA
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Verejný obstarávateľ požaduje originálne náhradné diely, prípadne náhradné diely vyhovujúce akosti v zmysle Nariadenia komisie európskych spoločenstiev č. 1400/2003 z 31.6.2002 o uplatňovaní článku 81 ods.3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel, kde sa pod originálnym náhradným dielom a náhradným dielom vyhovujúcej (zodpovedajúcej) akosti rozumie v znení článku 1 Definície nasledovné:
1 t) originálne náhradné diely znamenajú náhradné diely, ktoré majú tú istú akosť ako komponenty použité na montáž motorového vozidla a ktoré sú vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem poskytnutých výrobcom motorového vozidla na výrobu komponentov alebo náhradných dielov pre príslušné motorové vozidlo. Sú to náhradné diely, ktoré sú vyrobené na tej istej výrobnej linke ako tieto komponenty. Predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že diely sú originálne náhradné diely, ak výrobca dielu osvedčí, že diely sa svojou akosťou zhodujú s komponentmi použitými na montáž príslušného vozidla a boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla.
2 u) náhradné diely vyhovujúcej (zodpovedajúcej ) akosti znamenajú výhradne náhradné diely vyrobené ktorýmkoľvek podnikateľom, ktorý kedykoľvek môže osvedčiť, že tieto diely sa akosťou zhodujú s komponentmi, ktoré sú alebo boli použité na montáž príslušného motorového vozidla.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 128 745,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Originálne náhradné diely pre región ZÁPAD
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližší opis náhradných dielov je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky a zároveň v prílohe č. 7 pre príslušnú časť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
855 379,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Originálne náhradné diely pre región STRED
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližší opis náhradných dielov je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky a zároveň v prílohe č. 7 pre príslušnú časť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
855 379,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Originálne náhradné diely pre región VÝCHOD
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližší opis náhradných dielov je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky a zároveň v prílohe č. 7 pre príslušnú časť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
855 379,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Ekvivalentné náhradné diely pre región ZÁPAD
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližší opis náhradných dielov je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky a zároveň v prílohe č. 7 pre príslušnú časť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
187 536,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Ekvivalentné náhradné diely pre región STRED
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližší opis náhradných dielov je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky a zároveň v prílohe č. 7 pre príslušnú časť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
187 536,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Ekvivalentné náhradné diely pre región VÝCHOD
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34913000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližší opis náhradných dielov je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky a zároveň v prílohe č. 7 pre príslušnú časť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
187 536,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona VO v plnom rozsahu, spôsobom podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 alebo § 152 zákona VO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona VO týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 zákona VO je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.04.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 12:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzačom, ktorí predložili ponuku verejný obstarávateľ zašle prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk zápisnicu z otvárania ponúk obsahujúcu údaje v zmysle § 52 ods. 2 zákona o VO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady sú verejne prístupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11506/summary.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby víťazný uchádzač zriadil po dobu trvania rámcovej dohody v priestoroch verejného obstarávateľa 3 konsignačné sklady (platí pre časť I., časť II. a časť III.).

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO vložením do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich opatrení sa verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.

Hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad SR.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.03.2021